Wat gaan we daarvoor doen?

Risicoanalyse

De onderstaande tabel bevat de tien belangrijkste risico’s van de provincie Utrecht. Samen zijn deze risico’s goed voor bijna 60% van de berekende omvang van het vereiste weerstandsvermogen, voor geïdentificeerde risico’s binnen het risicoprofiel. De getoonde risico’s zijn aflopend gesorteerd op hun ‘invloed’ op de omvang van het vereiste weerstandsvermogen.

Concernrisicoprofiel provincie Utrecht – Begroting 2018

Nr.

Risico

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

01 R270

(Vliegbasis) Minder programma en grondopbrengsten door milieuzones

Financieel -

25%

Max € 5 mln

7,74%

02 R175

De concessiehouders Openbaar Vervoer en Regio taxi gaan failliet

Financieel - er moet een andere vervoerder worden ingehuurd

30%

Max € 5 mln

6,87%

03 R208

Claim aannemer bij uitvoeringsprojecten

Financieel -

40%

Max € 3 mln

6,85%

04 R254

(HvH) Dorrestein: Reeds aangekochte grond moet worden afgewaardeerd

Financieel -

10%

Max € 10 mln

4,86%

05 R71

Uitlekken van vertrouwelijke informatie

Financieel - Claims in geval van misbruik gegevens en identiteitsfraude; Imago - Imagoschade

10%

Max € 1 mln

4,67%

06 R268

(Vliegbasis) Sociale woningbouw: 16 woningen

Financieel -

25%

Max € 2,5 mln

3,87%

07 R206

Onvoorzien nader bodemonderzoek en -sanering (onbekende locaties)

Financieel -

25%

Max € 3 mln

3,44%

08 R196

Bestuurlijk besluit om buiten de kaders van de Wet Bodembescherming (Wbb) een bijdrage te doen

Financieel -

25%

Max € 2,5 mln

3,41%

09 R20

Aanspraak op de borgstelling voor de convenantsleningen van het Nationaal Groenfonds

Financieel - Kosten (a.g.v. de aanspraak op de borgstelling)

10%

Max € 5 mln

2,58%

10 R273

PAS wordt ongeldig verklaard; opnieuw verlenen PAS vergunningen

Financieel -

40%

Max € 1 mln

2,46%

Totaal geïdentificeerde risico’s binnen het risicoprofiel   : €  138 mln.

Buiten het risicoprofiel aangehouden reserveringen   : €   13 mln.

Bedrijfsvoeringsrisico’s  (€ 10 mln.)
Gedoeld wordt op onvoorziene risico’s waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.
We onderscheiden twee typen risico’s:

  •  risico’s zoals calamiteiten, aansprakelijkheidsclaims etc., waarvoor geen verzekering bestaat of de verzekeringsdekking ontoereikend blijkt en
  • risico’s zoals een verlaging van de uitkeringen uit het provinciefonds, gevolgen van loon- en prijsstijging, renteontwikkelingen en lagere opbrengst uit deelnemingen.

Energiefonds Provincie Utrecht (€ 2 mln.) ( is nu 2 mln. Wordt nog 2 mln.gestort)

Risico’s bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen  (€ 1 mln.)
Er lopen meerdere grote projecten die worden (voor)gefinancierd uit het eigen vermogen. Voor alle projecten geldt dat ze duurder of goedkoper kunnen uitvallen, door hogere/lagere grondprijzen, wel/niet meebetalen door derden, hogere/lagere projectkosten en meer/minder vervuiling van water of bodem. Voor deze projecten geldt dat er naar maatregelen wordt gezocht om de risico’s te verkleinen maar hierover is nog geen zekerheid.

Deze reserveringen worden niet meegenomen in de NARIS-berekening voor de omvang van het vereiste weerstandsvermogen, maar tellen hiervoor voor de volle 100% mee.