Wat willen we bereiken?

Het weerstandsvermogen is de capaciteit waarin de Provincie Utrecht in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en financiële risico’s - oftewel tegenvallers - op te vangen. Van belang is de mate waarin de provincie risico’s wil nemen en de hoogte van de reserve weerstandsvermogen.
Als provincie willen wij risico’s niet uit de weg gaan. Het openbaar bestuur speelt zich meer en meer af in een open markt, waarin het aankomt op interactief besturen en actieve participatie. Exponenten hiervan zijn garantstellingen, voorfinancieringen en grondaankopen. Hierdoor kunnen grote projecten van maatschappelijk belang worden uitgevoerd of versneld. Het tijdig signaleren en beheersen van risico’s is hierbij essentieel, waardoor risicomanagement een steeds belangrijker plaats inneemt binnen onze beleidsuitvoering.

Actualiteiten Risicomanagement

Egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB
Bij de vaststelling van de Kadernota 2016 hebben PS ingestemd met het voorstel tot het instellen van een egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB. De totale omvang van deze reserve mag nooit meer bedragen dan € 5,0 mln. Mutaties in deze reserve worden aan PS gemeld. In onderstaand overzicht zijn de mutaties op grond van de meicirculaire provinciefonds weergegeven (stand begroting 2018).

Egalisatiereserve

 x € 1.000

Stand Kadernota 2017 en Jaarrekening 2016

2.982

Meicirculaire 2017 - hogere raming alg. uitk. provinciefonds

1.930

Meicirculaire 2017 - hogere raming opcenten MRB

269

Verhogen stelpost Onvoorzien i.v.m. stijging alg. dekkingsmiddelen

- 400

Stand Egalisatiereserve Begroting 2018

4.781

Buiten het risicoprofiel aangehouden reserveringen
Al geruime tijd reserveren wij middelen voor risico’s buiten het risicoprofiel: In deze begroting € 10 mln. voor bedrijfsvoeringsrisico’s en € 2 mln. in verband met de garantstelling voor het provinciale energiefonds (in 2018 en 2019 wordt de laatste 2 mln. gestort) en 1 mln. voor risico's bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen. Doelstelling is deze risico’s op termijn volledig op te nemen in het (concern)risicoprofiel, waardoor deze reserveringen uiteindelijk geheel kunnen vervallen. Zo ver zijn we op dit moment nog niet.

Claims ten laste van het weerstandsvermogen
Er zijn in 2017 (nog) geen claims ingediend ten laste van het weerstandsvermogen.