Wat willen we bereiken?

Doel van de treasury functie.

De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de daaraan verbonden risico’s. De doelstellingen van treasury richten zich op:

  • toegang tot vermogensmarkten;
  • beheersing van risico’s;
  • minimaliseren van kosten;
  • optimaliseren van rendementen
  • zorg dragen voor voldoende liquide middelen

De uitvoering van het treasurybeleid wordt bepaald door de Financiële beleids- en beheersverordening, beleggingsmandaat en het treasurystatuut 2017- 2021 van de Provincie Utrecht.

Het treasurystatuut is gebaseerd op door de rijksoverheid vastgestelde wet– en regelgeving. Deze betreffen de Provinciewet, Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), ministeriële regelingen, zoals Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), Regeling Schatkistbankieren en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De financiële resultaten van treasury komen in de begroting tot uitdrukking bij het algemeen financieel beleid in het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.