Wat gaan we daarvoor doen?

Treasurybeleid

  • Opstellen treasuryparagrafen m.b.t. het voorgenomen beleid en de jaarlijkse verantwoording over gevoerd beleid
  • Bewaken wettelijke kaders en op basis daarvan ontwikkelen en actualiseren van de provincie kaders
  • Advisering en analyses m.b.t. beleggingsstrategie, financiering, geld- en kapitaalmarkt, schatkistbankieren en organisatorische aspecten.
  • Cashmanagement (front-office)
  • Per kwartaal (mede o.b.v. planning en controlcyclus) opstellen van treasury rapportages
  • Beheer relatie netwerk extern (banken, geldmakelaars, treasury vakberaad en P4 treasury expertgroep)
  • Uitvoering kas en middelenbeheer, risico's en limieten  (back-office)

Vermogensmarkt
In de rente-voorspellingen (eind april 2017) van de banken is het afgelopen jaar nauwelijks iets gewijzigd. De forwards van de rentemarkt zijn naar hun aard wat volatieler hetgeen vooral zichtbaar is bij het hogere niveau op termijn van een jaar voor de 10-jaars swaprente. De rentevisie per eind april 2017 van ING/RABO/BNP Paribas verwacht op de 3 maands euribor nog steeds een negatieve rente. De rentes van deposito’s van het schatkistbankieren zijn gebaseerd op het effectieve rendement van staatsleningen. Pas bij een deposito van 8 jaar wordt er 0,15 % rente vergoed. Ook rentes bij decentrale overheden zijn nog negatief. Na deze verkenning geeft bovenstaand beeld nog geen aanleiding tot actie omtrent een heroriëntatie in de beleidskeuze over het uitzetten van liquide middelen.