Overzicht Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling

Randstedelijke Rekenkamer

Recreatie Midden Nederland

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Stichtingen en verenigingen

Inter Provinciaal Overleg (IPO)

Huis der Nederlandse Provincies (HNP)

Coöperaties en vennootschappen

Vitens NV

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

NV REMU Houdstermaatschappij

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU)

Overige verbonden partijen

Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen

Randstedelijke Rekenkamer

Type Verbonden Partij

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Amsterdam

Webadres

Randstedelijke Rekenkamer

Bestuursdeelname

PS in Algemeen Bestuur,
GS in Dagelijks Bestuur.

Overige deelnemers

Provincies Noord en Zuid Holland en Flevoland

Openbaar belang

De Randstedelijke Rekenkamer heeft, ter voldoening aan de Provinciewet, een Reglement van Orde opgesteld. Het Reglement van Orde bevat regels over de organisatie en werkwijze van de Rekenkamer.

Wijziging belang

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

287.000

269.000

Vreemd vermogen

445.000

557.000

Resultaat

-/- 18.200

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

Overig

Recreatie Midden Nederland

Type Verbonden Partij

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

RMN

Bestuursdeelname

GS in Bestuur

Overige deelnemers

Recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn, Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen en het Plassenschap Loosdrecht

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het bestuur en draagt financieel indirect bij via de bijdragen aan de deelnemende recreatieschappen.

Wijziging belang

De ontmanteling van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied heeft geleid tot een reorganisatie bij RMN. Deze is in 2017 afgerond. De organisatie werkt sinds 2016 tevens aan een transitie gericht op professionalisering. Ook in 2018 worden hierin resultaten bereikt. In 2018 gaat Recreatie Midden Nederland daarbij uitvoering geven aan de taken van Routebureau Utrecht.

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd vermogen

€ 0,05

€ 0,07

Resultaat

€ 0

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

Overig

Uitgaven minus ontvangsten van derden worden geheel doorbelast aan de deelnemende recreatieschappen.

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

Type Verbonden Partij

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

Utrechtse Heuvelrug

Bestuursdeelname

GS in Algemeen en Dagelijks Bestuur

Overige deelnemers

11 gemeenten uit de provincie Utrecht, te weten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Veenendaal, Leusden, Woudenberg,Amersfoort en Renswoude

Openbaar belang

Wijziging belang

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat

€ 0

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

Overig

Recreatieschap is opgeheven per 1 januari 2018.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Type Verbonden Partij

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

Stichtse Groenlanden

Bestuursdeelname

PS in Algemeen Bestuur,
GS in Algemeen en Dagelijks Bestuur

Overige deelnemers

De gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik, Woerden, Maarssen en De Bilt

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en draagt in 2016 het bedrag van € 0,8 mln. bij.

Wijziging belang

Naar verwachting wordt het recreatieschap per 1 januari 2018 uitgebreid met een nieuwe deelnemer: gemeente De Ronde Venen. De toetreding van De Ronde Venen is het gevolg van de liquidatie van het recreatieschap Vinkeveense Plassen per dezelfde datum. De provinciale bijdrage die structureel beschikbaar is voor het recreatieschap Vinkeveense Plassen wordt vanaf 2018 beschikbaar gesteld als een verhoging van de deelnemersbijdrage voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Deze verhoging is geoormerkt voor het begrotingsprogramma Vinkeveense Plassen. Concreet betekent dit dat de provincie vanaf 2018 € 1,5 miljoen bijdraagt aan het recreatieschap; € 0,2 daarvan is incidenteel tot en met 2032.

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 5,24 mln.

€ 4,37 mln.

Vreemd vermogen

€ 4,85 mln.

€ 5,71 mln.

Resultaat

- € 0,26 mln.

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

Overig

Begrotingscijfers 2018 van recreatieschap Vinkeveense Plassen zijn nog niet opgenomen in deze cijfers. Zie hiervoor bij recreatieschap Vinkeveense Plassen.

Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Type Verbonden Partij

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

Vinkeveense Plassen

Bestuursdeelname

GS in Dagelijks Bestuur

Overige deelnemers

gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam

Openbaar belang

Wijziging belang

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 3,49 mln.

€ 3,27 mln.

Vreemd vermogen

€ 1,88 mln.

€ 2,05 mln.

Resultaat

- € 0,03

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

Overig

De begrotingscijfers van dit schap zijn nog niet geïntegreerd in die van de SGL. Daarom zijn de cijfers nog apart opgenomen.

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Type Verbonden Partij

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

Plassenschap Loosdrecht

Bestuursdeelname

PS in Algemeen bestuur. GS in Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur.

Overige deelnemers

Provincie Noord Holland en de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Utrecht.

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en het algemeen bestuur en draagt bij voor 15% van de deelnemersbijdragen, oftewel € 0,2 mln.

Wijziging belang

Het recreatieschap kiest er vooralsnog voor om geen eigen ontwikkelplan te maken, maar aan te sluiten bij de gewenste ontwikkelingen zoals aangegeven in het gebiedsplan voor de Oostelijke Vechtplassen. In 2018 wordt het gebiedsplan met begrotingsvoorstel ter tekening voorgelegd aan alle partijen. In de begroting van het schap is al een voorziening gemaakt voor de gevraagde bijdrage aan het gebiedsplan.

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 1,58 mln.

€ 1,45 mln.

Vreemd vermogen

€ 4,26 mln.

€ 6,18 mln.

Resultaat

- € 0,02 mln.

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

Overig

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Type Verbonden Partij

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

RUD

Bestuursdeelname

GS in Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Overige deelnemers

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg

Openbaar belang

Het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. De provincie is de grootste opdrachtgever, voor ca 58%.

Wijziging belang

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 1,62 mln.

€ 1.05 mln.

Vreemd vermogen

€ 1,23 mln.

€ 1,58 mln.

Resultaat

€ 0,05 mln.

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

Overig

Inter Provinciaal Overleg (IPO)

Type Verbonden Partij

Stichtingen en verenigingen

Vestigingsplaats

Den Haag

Webadres

IPO

Bestuursdeelname

PS in Algemene ledenvergadering
GS in bestuur

Overige deelnemers

De overige provincies

Openbaar belang

Het IPO is een vereniging, waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Deze zijn vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit dertien leden, uit elke provincie één gedeputeerde. Elk heeft een eigen portefeuille waarvan hij of zij ook woordvoerder is. Een commissaris van de Koning is voorzitter. De algemene vergadering bestaat uit 24 Statenleden; uit elke provincie twee.
Daarnaast heeft het bestuur vier adviseurs: drie Commissarissen van de Koning en één provinciesecretaris respectievelijk voorgedragen door de Kring van Commissarissen en de Kring van Provinciesecretarissen.

De kosten van de vereniging worden door de provincies gedragen volgens een maatstaf, waarbij de ene helft van de kosten gelijkmatig over de provincies wordt verdeeld, en de andere helft over de provincies wordt verdeeld naar rato van de som van de totale uitkeringen uit het provinciefonds en de belastingcapaciteit.

Wijziging belang

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 4,31 mln.

€ 3,1 mln.

Vreemd vermogen

€ 12,378 mln.

€ 11,378 mln.

Resultaat

0

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

Overig

Bedragen betreffen ramingen omdat begroting 2018 nog niet gemaakt is

Huis der Nederlandse Provincies (HNP)

Type Verbonden Partij

Stichtingen en verenigingen

Vestigingsplaats

Brussel

Webadres

HNP

Bestuursdeelname

GS in bestuur

Overige deelnemers

De overige provincies en het IPO

Openbaar belang

Vertegenwoordigers van de twaalf provincies en het IPO werken in opdracht van het HNP-bestuur vanuit het Huis als liaison tussen de provincies en Europese instellingen en netwerken. De EU-lobbyprioriteiten van het IPO gelden hierbij als basis, naast landsdelige en provinciale agenda’s. Namens de provincie Utrecht is gedeputeerde Pennarts-Pouw lid van het Bestuur van het HNP.
De provincie Utrecht is lid van het HNP en betaalt daarvoor een bijdrage voor huisvestings- en apparaatskosten. Het HNP is een vereniging volgens Belgisch recht (Internationale non-profit organisatie).

Wijziging belang

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 0,11 mln.

€ 0,07 mln.

Vreemd vermogen

€ 0,14 mln.

€ 0,10 mln.

Resultaat

€ 0 mln.

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

Overig

Bedragen zijn ramingen. Begroting 2018 is er nog niet.

Vitens NV

Type Verbonden Partij

Coöperaties en vennootschappen

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

Vitens

Bestuursdeelname

Algemene vergaderingen van aandeelhouders

Overige deelnemers

Provincies en gemeenten in het verzorgingsgebied van Vitens

Openbaar belang

Het belang van de provincie Utrecht bedraagt 5,692%. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.
In 2016 is het dividend over 2015 vastgesteld en uitgekeerd. Het verwachte dividend over 2018 bedraagt € 5,2 mln. Voor de provincie betekent dit circa € 296.000 en wordt uitbetaald in 2019.

Wijziging belang

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 526,3 mln.

€ 525.7 mln.

Vreemd vermogen

€ 1.223.8 mln.

€ 1.233.9 mln.

Resultaat

€ 13 mln.

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

285.869 a € 1,00

286

286

5,7

Overig

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Type Verbonden Partij

Coöperaties en vennootschappen

Vestigingsplaats

Den Haag

Webadres

BNG

Bestuursdeelname

Algemene vergaderingen van aandeelhouders

Overige deelnemers

De overige aandeelhouders zijn het Rijk, provincies en gemeenten en een hoogheemraadschap

Openbaar belang

De provincie heeft een belang van 0,16% in de BNG. Het is niet zonder meer mogelijk een marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, omdat deze niet vrij verhandelbaar zijn.
(Bron BNG jaarrekening 2015)

Wijziging belang

n.v.t.

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 4.163 mln.

€ 4.486 mln.

Vreemd vermogen

€ 145.348 mln.

€ 149.514 mln.

Resultaat

€ 369 mln.

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

87.750

€ 219.000

€ 219.000

0,16%

Overig

Bron cijfers:  BNG jaarrekening 2016. BNG halfjaarcijfers 2017 zijn nog niet bekend.

Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

Type Verbonden Partij

Coöperaties en vennootschappen

Vestigingsplaats

Den Haag

Webadres

NWB

Bestuursdeelname

Algemene vergadering van aandeelhouders

Overige deelnemers

De aandelen zijn in handen van waterschappen, het Rijk en provincies.

Openbaar belang

De provincie heeft een  belang van 0,17% in  de NWB. De aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde.
(Bron NWB jaarrekening 2015)

Wijziging belang

n.v.t.

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 1.399 mln.

€ 1.507 mln.

Vreemd vermogen

€ 89.915 mln.

€ 92.907 mln.

Resultaat

€ 107 mln.

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

A:43 á € 115,- en B: 60 á € 460,-

A: € 4.945,- en B: € 27.600,-

A: 100% en B: 25%

0,17%

Overig

Bron cijfers: NWB jaarrekening 2016. NWB halfjaarcijfers 2017 zijn nog niet bekend.

NV REMU Houdstermaatschappij

Type Verbonden Partij

Coöperaties en vennootschappen

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

Bestuursdeelname

Overige deelnemers

Gemeenten Utrecht en Amersfoort

Openbaar belang

De provincie is voor 47,5% aandeelhouder in de houdstermaatschappij. De vennootschap heeft een eigen vermogen van € 1,5 mln. en wordt in stand gehouden in verband met een eventueel nog te ontvangen vergoeding van ENECO. Deze vergoeding bedraagt 4,66% van de totale waarde bij verkoop voor 31 december 2010 van meer dan 50% van ENECO (privatiseringsvergoeding). Zoals oorspronkelijk overeengekomen, vervalt het recht op deze vergoeding na 31 december 2010, echter vanwege het verzet dat ENECO heeft gepleegd tegen de Wet Onafhankelijk Netbeheerder (zgn. splitsingswetgeving), komt ENECO, naar het standpunt van de voormalige aandeelhouders, geen beroep meer toe op de vervaldatum van de privatiseringsvergoeding.

Wijziging belang

n.v.t.

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

€ 1,4 mln.

€ 1,4 mln.

Vreemd vermogen

€ 0,003 mln.

€ 0,004 mln.

Resultaat

€ 0,004 mln.

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

95

€ 47.500,-

100%

47,5%

Overig

Bron: REMU houdstermaatschappij concept jaarrekening 2016.

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU)

Type Verbonden Partij

Coöperaties en vennootschappen

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

OMU

Bestuursdeelname

De provincie Utrecht is enig aandeelhouder van de OMU.

Overige deelnemers

De provincie Utrecht is enig aandeelhouder van de OMU.

Openbaar belang

N.V. OMU is in 2011 opgericht voor het investeren in private kavels op verouderde bedrijventerreinen in de provincie Utrecht.

Wijziging belang

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

12.740.000

12.500.00

Vreemd vermogen

100.000

100.000

Resultaat

-240.000,00

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

150.000 van nominaal € 100,00

15.000.000

15.000.000

100

Overig

Betreft ramingen, want begroting is nog niet aangeboden over 2018

Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen

Type Verbonden Partij

Overige verbonden partijen

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

www.provincie-utrecht.nl

Bestuursdeelname

GS is bestuur

Overige deelnemers

geen

Openbaar belang

Het treffen van zodanige maatregelen dat wordt gewaarborgd dat de stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt, dan wel voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen.

Wijziging belang

1 januari 2018

31 december 2018

Eigen vermogen

1.000.000

1.000.000

Vreemd vermogen

3.073.204

3.228.708

Resultaat

0,00

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang in %

Deelneming

Overig