Wat willen we bereiken?

Voor het realiseren van een aantal provinciale doelen is grond nodig. Het aankopen van grond is één van de middelen waarmee grond beschikbaar kan komen voor het realiseren van de provinciale doelen. Provinciale doelen kunnen ook worden gerealiseerd op gronden van anderen. Bij particulier natuurbeheer vergoeden we grondeigenaren voor het realiseren van onze natuurdoelen op hun gronden. Bij aankoop van gronden kan een onderscheid gemaakt worden tussen taakgebonden grondaankopen (grond direct benodigd voor het realiseren van een provinciaal doel), strategische grondaankopen (aankoop van nabijgelegen ruilgrond) of grondexploitatie (genereren van opbrengsten door bouwrijp maken en vervolgens verkopen van gronden). Het bezit van gronden is voor de provincie geen doel op zich maar een middel om tot uitvoering van provinciaal beleid te komen.

Het overgrote deel van de grondaankopen vindt plaats in het kader van de volgende programma’s: