Financiën

Mobiliteitsprogramma provincie Utrecht 2014-2018
De programmering van de aankopen verloopt via de Reserve Mobiliteitsprogramma, bestemd voor de uitvoering van de Mobiliteitsvisie 2014-2028.

Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019
Voor de financiering van de provinciale natuurdoelen heeft u jaarlijks een bedrag van € 2,5 mln. op de begroting staan. Deze middelen gebruiken we voor verwerving/functieverandering en inrichting van het zogenaamde provinciale NNN. Daarnaast stelt het rijk jaarlijks € 4,55 mln. beschikbaar voor verwerving, functieverandering en inrichting van het NNN binnen de internationale opgave (naast middelen voor het Programma Aanpak Stilstof). De financiering van de internationale doelen vindt verder plaats via het zogenaamde grond-voor-grond-principe. Bij de decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies hebben de provincies BBL-gronden van het Rijk overgedragen gekregen. De door het Rijk overgedragen gronden die niet in het NNN liggen (ruilgronden) verkopen we en maken daarmee budget vrij voor het realiseren van internationale natuurdoelen.

We streven ernaar binnen de Agenda Vitaal Platteland uiteindelijk geen gronden meer in bezit te hebben omdat de provincie voor het programma AVP uiteindelijk geen grondeigenaar/eindbeheerder wil zijn. Het areaal dat de provincie in bezit heeft stijgt jaarlijks met het aantal hectares dat in het betreffende jaar is bijgekocht (voornamelijk binnen begrenzing van het NNN), maar nog niet in hetzelfde jaar is doorverkocht en het daalt jaarlijks door verkoop van gronden (waaronder de ruilgronden). Van het huidige bezit van 1.287 ha. ligt 329 ha. binnen de natuurbegrenzing, 184 ha. binnen de begrenzing van Recreatie om de Stad (kortweg RodS) en is 774 ha. ruilgrond. De grond binnen de NNN en RodS verkopen we aan een eindbeheerder.

In het verleden is een Revolverend Fonds (RF) ingezet als instrument om natuurdoelen te realiseren. Het RF was bedoeld om de aan- en verkoop of ruiling van gronden op gang te brengen om zodoende onze provinciale en internationale doelen te realiseren. Het fonds wordt nu niet meer actief gebruikt. Afgesproken is het RF af te bouwen met 5 miljoen euro per jaar tot 0 in 2027. Het RF mag in 2018 nog maximaal 40 miljoen euro bedragen. Met de stand van het RF eind 2016 van € 24,2 mln. is deze doelstelling ruimschoots gehaald. Ondanks dat de doelstelling voor 2018 al ruimschoots is gerealiseerd zal de verkoop in 2018 doorgaan.

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

Stand 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verkopen RF

Geplande afname Revolverend Fonds

0

24.235

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

Tabel 2 Verloop Revolverend Fonds. Bedragen x € 1.000

Voor de periode 2018-2021 spreken we een verkooptaakstelling van gronden gelegen buiten het NNN met de gebiedscommissies van in totaal € 14 mln. (een halvering t.o.v. de periode 2014 t/m 2017), waarvan naar verwachting ongeveer de helft in RF zal terugvloeien. Het RF wordt hiermee conform gemaakte afspraken afgebouwd. De andere helft is nodig voor financiering van realisatie van nieuwe natuur.

Financiële risico’s Mobiliteitsprogramma
Risico’s hierbij zijn beperkt. De beheersing daarvan is onderdeel van de normale bedrijfsvoering, waaronder planschade en nadeelcompensatie verkeer en vervoervoorzieningen.

Financiële risico’s Agenda Vitaal Platteland
Het risico bij grondverwerving voor de inrichting van natuur in het landelijk gebied is over het algemeen beperkt, omdat grond relatief waardevast is. Voor de realisatie van NNN kopen we grond tegen de agrarische waarde. Deze wordt vervolgens omgezet naar natuur, waarna de waarde nog maar ca. 15% van de agrarische waarde is. Hier is sprake van kosten, niet van risico.

De middelen uit verkoop van de met de decentralisatie van het natuurbeleid vanuit het Rijk overgedragen BBL gronden die niet binnen het NNN liggen (ruilgronden) zetten we in om natuurdoelen te realiseren. Bij de Evaluatie Grondstrategie Akkoord van Utrecht (2017) is in beeld gebracht of we met de verkoop van deze ruilgronden naar verwachting voldoende middelen genereren om de natuurdoelen te realiseren. In 2018 vindt een nieuwe evaluatie van de Grondstrategie Akkoord van Utrecht plaats om de stand van zaken van dat moment te bekijken.

Met het RF zijn in het verleden ook aankopen gedaan waarbij gekeken is naar ontwikkelmogelijkheden. Hier werd dus ook meer risico gelopen dan bij een aankoop ten behoeve van het NNN. Omdat de kans dat te verwachten verliezen die zich bij verkoop voordoen, groter is dan 50% is hiervoor, conform het beleid voor risicomanagement, een voorziening gevormd van € 3,157 mln. (stand 1 januari 2017) waarmee de risico’s zijn afgedekt (Voorziening dekking financieel risico grondbeleid). Ieder jaar maken we bij de jaarrekening een nieuwe risico-inschatting waarbij het maximaal te leiden verlies vermenigvuldigd wordt met de kans op dit verlies. Op basis hiervan stellen we de hoogte van de risicovoorziening bij.