Wat gaan we daarvoor doen?

Mobiliteitsprogramma Provincie Utrecht 2014-2018
De aankopen binnen het mobiliteitsprogramma zijn functioneel voor de aanleg en reconstructie van de provinciale wegen, met bijkomende werken. Eventuele restpercelen worden weer verkocht. De projectgebonden grondaankopen vinden plaats op basis van volledige schadeloosstelling. In die gevallen waar het niet lukt om met de grondeigenaren overeenstemming te krijgen in het minnelijk traject, gebruiken we de mogelijkheid om het instrument van onteigening in te zetten.

Een nadere toelichting en de actuele aankopen staan in het Mobiliteitsprogramma 2014-2018. Deze staat op de provinciale website.

Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019
De belangrijkste opgave binnen het meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland is de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Conform het Akkoord van Utrecht moeten we om dit te realiseren 1.506 ha nieuwe natuur realiseren en nog 2.700 ha inrichten.
De 1.506 ha nog te ontwikkelen natuur realiseren we door verwerving van gronden gevolgd door inrichting van deze gronden en de verkoop aan de eindbeheerder, of door functieverandering via particulier natuurbeheer. In dit laatste geval realiseren particulieren provinciale doelen op eigen gronden. De provincie hoeft deze gronden niet te verwerven, maar ze vergoedt wel de waardedaling van de gronden bij functieverandering naar natuur en 95% van de inrichting van de gronden.

Voor verwerving en functieverandering houden we een lineair stijgende begroting aan van gemiddeld 125 ha per jaar. Verwerving en functieverandering vindt momenteel plaats op basis van vrijwilligheid, waardoor de resultaten sterk fluctueren over de jaren. Uitgaande van de stand van eind 2016 ad. 547 ha gerealiseerd, zouden we de 1.506 ha verwerving en functieverandering in 2024 kunnen bereiken. Uitgaande van deze planning is er vervolgens nog voldoende tijd om uiterlijk in 2027 de gronden ingericht en verkocht te hebben aan een eindbeheerder.

Voor de gebieden met een internationale opgave (N2000, PAS, KRW) moet de verwerving / functieverandering en inrichting in 2021 gereed zijn. In 2017 is per deelgebied met een internationale natuuropgave gekeken welke percelen we nog moeten verwerven of waar functieverandering via particulier natuurbeheer nodig is en of dat met inzet van het huidige instrumentarium tijdig haalbaar is. Op basis van de uitkomsten analyseren we of het wenselijk is om in een aantal gebieden zwaarder instrumentarium in te zetten.

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verwerving/functie-verandering nieuwe natuur

Verwerving/functieverandering nieuwe natuur cumulatief in ha.

1.506

547

730

855

980

1.105

1.230

Tabel 1: aantal ha. grond verworven/functieverandering binnen NNN