Wat gaan we daarvoor doen?

Informatievoorziening
De Digitale Provincie.
Provincies maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Eind 2017 is een brede evaluatie gehouden omtrent het op orde zijn van beheer en innovaties rondom de SAP omgeving. De evaluatie bepaalt de verdere acties vanaf 2018. In 2018 hebben we een geactualiseerde visie waarin wordt aangegeven hoe in te spelen op ontwikkelingen als digitalisering, open data en ‘big’ data, technologische innovaties en de interne informatievoorziening.

Digitaal zaken doen.
Om in te spelen op de digitale agenda van de Rijksoverheid is er vanuit het IPO een programma Digitale Agenda Provincies (DAP) gestart. In 2017 is de provincie Utrecht aangesloten op dit programma en zal in 2018 waar nodig deelnemen in pilots. Bij de invoering van nieuwe systemen en processen gaat de provincie mee in het tempo van de andere provincies. Bij de digitale agenda valt te denken aan de invoering van een nieuw authenticatiestelsel, een berichtenbox, modernisering van de dienstencatalogi en de modernisering van de webrichtlijnen. De digitale agenda heeft voor een groot deel ook een overlap met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zoals de voorziening voor de aanvragen/formulieren van klachten, bezwaar en subsidie. Deze sluiten aan op de te ontwikkelen DSO aanvraagvoorziening voor vergunningen.

Duurzaam toegankelijke Informatie.
In het coalitieakkoord is aangegeven dat wij aandacht willen voor open data en toegankelijkheid. Er is een convenant voor het aanjaagteam open data met meerdere gemeenten uit de regio Utrecht onder leiding van de Economic Board Utrecht. In 2018 starten pilots voor de maatschappelijke opgaven, waarin onderzocht wordt hoe we open (administratieve en bestuurlijke) data beter kunnen benutten en welk platform daarvoor geschikt is. Daarnaast is het onze taak informatie digitaal duurzaam toegankelijk aan te bieden aan de samenleving. Het doorgehaalde is niet van belang om te melden. Streven is te werken aan een duurzaam e-depot. Dit is niet erg concreet, wat is een duurzaam e-depot? M.i. de zin weghalen.

Medio 2017 is een kwartiermaker informatieveiligheid en privacy aangesteld. Om te voldoen aan de IPO-norm voor informatiebeveiliging wordt een jaarplan opgesteld met oog op de privacywetgeving en compliance voor de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018. Deze verordening zal de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen, waardoor alle organisaties binnen de EU moeten werken volgens deze nieuwe Europese privacywet.

Organisatieontwikkeling
We moeten wendbaar en flexibel zijn om mee te kunnen bewegen met de dynamiek om ons heen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met regiopartners, gemeente Utrecht, Rechtbank, enz. Voorbeeld hiervan is het juridisch netwerk dat in- en extern wordt uitgebouwd.
Om wendbaar te zijn maken we gebruik van het talent van medewerkers. Wij richten ons op een flexibele organisatie waar de maatschappelijke opgaven (opgavegericht werken) leidend zijn.
Wij nemen deel aan interprovinciaal overleg over arbeidsvoorwaarden vanuit de doelstellingen en belangen van de provincie Utrecht en voeren interprovinciaal overeengekomen besluiten door.

Om het strategisch vermogen te versterken richten wij onder andere UtrechtLab in. Met het inrichten van een UtrechtLab willen we een inspirerende omgeving creëren voor strategisch organisatieleren, sociale innovatie en het organiseren van creatieve doorbraken met onze omgeving in lastige vraagstukken. Inhoud, werkwijze en organisatieleren komen in UtrechtLab samen.
Vraag over de reikwijdte van het UtrechtLab is nog niet beantwoord.

Versterken van de (financiële) sturing

Bedrijfsvoering stelt het bestuur en management in staat om eenvoudig te sturen en te verantwoorden op de realisatie van de doelen inclusief financiën middels helder ambities, beleidsdoelen en prestaties. Deze verantwoording vindt plaats over de geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Daardoor is het mogelijk om een transparante verantwoording te geven van ons handelen.

In 2018 ontplooien wij hiervoor de volgende activiteiten:

  1. Wij zorgen voor een modern en zoveel mogelijk (digitaal) sturingsinstrumentarium.
  2. Wij verantwoorden ons conform de geldende verslaggevingsregels.
  3. Wij dragen zorg voor een adequate administratie die tegemoet komt aan de wettelijke eisen.
  4. Wij voeren een treasurybeleid in overeenstemming met het geldende beleidskader.
  5. Wij zorgen voor het tijdig en volledig beschikbaar stellen van de sturings- en verantwoordingsinformatie.

Duurzaamheid
Wij beginnen met de aanpassingen aan het gebouw om het energieverbruik nog meer te verlagen en de labeling van het gebouw te verhogen. Dit doen we, onder andere, door het beplakken van de ramen met isolerende folie en het vervangen van de no-break.

Uiterlijk in 2020 moet 10% van het publieke inkoopbudget circulair aanbesteed worden. Daarmee kunnen de economische, sociale en ecologische kansen die de circulaire economie de regio biedt verzilverd worden. In de aanloop hiernaartoe is het circulair inkopen in de provinciale inkoopprocessen,- beleid en –strategie geïntegreerd. Dit komt voort uit de verplichtingen in het kader van de Green Deal Circulair inkopen. In 2018 gaan wij verder op deze ingeslagen weg.