Hart van de Heuvelrug

Wat willen we bereiken?

Het programma Hart van de Heuvelrug (HvdH) is een grootschalig gebiedsontwikkelingsprogramma voor het gebied in de driehoek Soest-Zeist-Amersfoort. De herinrichting Vliegbasis Soesterberg (VBS) maakt geen onderdeel uit van het programma Hart van de Heuvelrug, maar is daar wel nauw mee verbonden. Op 5 juni 2015 hebben de gemeenten Soest en Zeist en de provincie ingestemd met de samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. Deze overeenkomsten bevatten eenduidige afspraken over de wijze van samenwerking, gericht op succesvolle uitvoering van de resterende projecten in de komende jaren.

Doel van het programma is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, waarbij het realiseren van twee ecologische corridors voorop staat. Daarnaast richt het programma zich op ruimtelijke kwaliteitswinst voor wonen, werken, zorg en recreatie. Een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering van het programma is de financiële en ruimtelijke verevening tussen de rode projecten (ontwikkelen woon- en werklocaties) en groene projecten (ontwikkeling natuur en recreatie).

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder staat een opsomming van de projecten door de provincie getrokken met vervolgens een toelichting van de in 2018 lopende projecten:

  • Harlanterrein
  • Oostelijke Corridor
  • Westelijke Corridor
  • Kamp van Zeist
  • Richelleweg
  • Dorrestein
  • Vliegbasis Soesterberg

Harlanterrein
Verkoop van de gronden is in voorbereiding. Verwachting is dat de gronden in 2018 verkocht worden aan een natuurbeherende organisatie.

Oostelijke Corridor
De Oostelijke Corridor is een heidecorridor die over de Vliegbasis Soesterberg loopt naar het westen en die o.a. bestaat uit drie ecoducten: Ecoduct Op Hees, Ecoduct Boele Staal en Ecoduct Leusderheide. Momenteel worden gesprekken gevoerd over toekomstig eigendom en beheer van het Ecoduct Boele Staal en aangrenzende gronden. Verwachting is dat afspraken hierover in 2018 worden gemaakt.

Westelijke Corridor
De verwachting is dat de percelen van het Ericaterrein in 2017 worden overgedragen aan een natuurbeherende instanties, daarmee is dit project afgerond.

Kamp van Zeist
Het te vergroenen deel van Kamp van Zeist is tot medio 2019 in gebruik en in eigendom van Defensie.  Dit groene deel zal - met tussenkomst van de provincie - aan Het Utrechts Landschap worden verkocht. Momenteel loopt in verband met deze koop en doorverkoop een due diligence-onderzoek naar de staat van het terrein, in verband met de aankoop van het te vergroenen deel van het terrein. In 2018 zal de verkoop van het groene deel aan Het Utrechts Landschap voorbereid worden door het afronden van het due-diligence en aanvullend benodigd onderzoek.

Richelleweg
Alle kavels staan in de verkoop. Uitgifte is voorzien tot en met 2021. De markt bepaald het tempo van de verkoop. Halverwege 2017 is 3,7 ha van de in totaal 9,94 ha aan kavels verkocht aan bedrijven. De verwachting is eind 2018 circa 6 ha te hebben verkocht.

Dorrestein
De Westelijke Ontsluitingsweg tot aan de nieuwe woonwijk is opgeleverd. Planvorming voor de rest van het gebied is sterk gekoppeld aan de ontwikkeling van de woonwijk op de vliegbasis. Nu het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonwijk op de vliegbasis is vastgesteld, wordt gestart met de planontwikkeling op Dorrestein. In 2018 wordt opgesteld:
- een gebiedsvisie als basis voor een nieuw bestemmingsplan;
- een voorkeursvariant
- een projectplan voor het vervolg van het planvormingsproces.
Daarnaast is de verwachting in 2018 te kunnen starten met het opstellen van het bestemmingsplan. Planning van de voorgenomen gronduitgifte is tussen 2021 en 2025.

Vliegbasis Soesterberg
Het project bestaat uit het ontwikkelen van het park en de woonwijk. Verwachting is dat het park eind 2017 aan Het Utrechts Landschap wordt verkocht. Enkele inrichting en onderhoudszaken op het gebied van milieu en groot onderhoud (14 iconen) zullen nog doorlopen in 2018.

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk (ca. 220 tot 250 woningen) is nog in de planfase. In 2017 is het stedenbouwkundig plan in combinatie met een ontwerp van de openbare ruimte, een referentieverkaveling, een kostenraming en een beeldregieplan vastgesteld. In 2018 zal gestart worden met het bouwrijp maken.

Wat gaat dat kosten?

De in exploitatie genomen gronden waarderen we tegen (historische) verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten en worden geboekt op de bijbehorende rekeningen op de balans. Afgesloten projecten van alle partners worden verrekend met het beheerfonds ter nivellering van de “plussen met minnen”. Dit is tevens onderdeel is van de boekwaarde Hart van de Heuvelrug.  In onderstaande overzicht staan de waardevermeerderingen (lasten) en waardeverminderingen (baten) van 2018-2025 op de projecten en het beheerfonds.

                             bedragen x € 1.000

Financieel overzicht

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Harlanterrein

8

8

0

0

0

0

0

0

16

Oostelijke Corridor

75

0

0

0

0

0

0

0

75

Westelijke Corridor

30

30

30

0

0

0

0

0

90

Kamp van Zeist

0

1.762

0

0

0

0

0

1.042

2.804

Richelleweg

618

63

63

6.092

0

0

0

0

6.836

Dorrestein

100

5.444

335

1.636

1.636

1.453

0

0

10.604

Vliegbasis Soesterberg

2.695

4.090

2.756

2.545

2.163

1.658

220

0

16.127

Beheerfonds

Totaal lasten

36.552

Harlanterrein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oostelijke Corridor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Westelijke Corridor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamp van Zeist

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Richelleweg

2.492

2.492

2.492

2.492

2.492

0

0

0

12.460

Dorrestein

0

0

0

4.286

4.286

4.286

4.286

0

17.144

Vliegbasis Soesterberg

667

10.880

10.213

10.213

10.213

10.213

0

0

53.399

Beheerfonds

24.507

24.507

Totaal baten

106.510

Exploitatieresultaten

De exploitatiebegrotingen (zie bovenstaand) van de in exploitatie genomen gronden worden jaarlijks geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden eind 2016. Door de saldi van de projecten op te tellen blijkt een exploitatieresultaat  te verwachten van ca. € 2,2 mln.  De uitkomst van de begrotingen kan als volgt worden weergegeven (in mln.):

Boekwaarde 1-1-2017 Beheerfonds

€  -/- 10,5

Boekwaarde 1-1-2017 Hart van de Heuvelrug   

€  -/- 41,5

Boekwaarde 1-1-2017 Vliegbasis Soesterberg

Verwachte storting uit VBS in Beheerfonds
Exploitatieresultaat

€  -/- 22,3

            €  -/- 74,3

 €       72,1
€    -/- 2,2

Bovenstaand exploitatieresultaat is berekend op nominale waarde. Dit houdt in dat geen rekening is gehouden met toekomstige kosten- en opbrengstenfluctuaties. De bestaande voorziening die is getroffen om het verwachte negatieve resultaat te dekken is toereikend, zie ook volgend paragraaf.

Risico's en te treffen beheersmaatregelen

Het saldo van de projectresultaten van HvdH komt uiteindelijk voor rekening en risico van de provincie; voor VBS zijn er aparte afspraken voor de verdeling van het risico.

Met het uitvoeren van de grondexploitatie lopen wij, ook na het nemen van beheersmaatregelen, risico’s. Deze risico’s, voor zover de kans op optreden kleiner is dan 50%, worden gedekt uit de weerstandsvermogen (zie ook de betreffende paragraaf).

Project

Totaal mogelijk effect (in miljoenen) van risico’s met een kans van optreden van < 50%

Gemiddelde kans  op optreden

Harlanterrein

0

Oostelijke Corridor

0,05

40%

Westelijke corridor

0

Kamp van Zeist

0,73

29%

Richelleweg

1,70

17%

Dorrestein

9,88

18%

Vliegbasis Soesterberg

15,00

24%

Den Dolder Noord-Oost/Willem Arnstzhoeve

0

Huis ter Heide west

0,05

25%

Apollo-Noord Kontact der Kontinenten

0,30

27%

Apollo-Noord Sauna Soesterberg

0,18

30%

Apollo-Noord Oude Tempel

0,86

30%

Totaal

28,76

22%

Voor de risico's met een kans op voorkomen van groter of gelijk aan 50% en het negatieve nominale exploitatieresultaat is een voorziening gevormd ter hoogte van € 7,9 miljoen.

Verwachte stand beheerfonds 

-/- 0,5 mln.

Verwachte exploitatieresultaat HvH op nominale waarde

0,5 mln.

Verwachte exploitatieresultaat VBS op nominale waarde

-/-  2,2 mln.

Risico’s > 50% 

-/-  2,5 mln.

Risico Vennootschapsbelasting

-/-  3,2 mln.

Stand voorziening per 1-1-2017

7,9 mln.

Mutatie voorziening 

-

Het risico op vennootschapsbelasting is moeilijk objectief te bepalen en daarom afgerond op € 3,2 mln. eind 2017 komt hier meer zicht op als er in het kader van het horizontaal toezicht met de Belastingdienst zal worden afgestemd. Een eventuele mutatie van de voorziening zal ten gunste of ten laste van de algemene middelen worden gebracht op het moment dat die zich voordoet. Deze actie vindt jaarlijks aan het eind van het jaar plaats en is gebaseerd op de halfjaarrapportages en de risico-identificatie.