Opcenten motorrijtuigenbelasting

De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht, zoals door uw Staten vastgesteld op 27 juni 2011, vormt de grondslag voor het heffen van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Deze verordening wordt indien nodig periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.

Hierna volgt een vergelijking van de oude en de nieuwe begrotingsstand en wat dat betekent voor de provincie Utrecht.

Opbrengst Motorrijtuigenbelasting

2017

2018

2019

2020

2021

Stand (primitieve) Begroting 2017
Stand Kadernota 2017
Stand Najaarsrapportage 2017

118.131

119.785

121.462

123.163

124.887

118.131

119.785

121.462

123.163

124.887

118.400

121.123

123.909

126.759

129.674

Verschil

269

1.338

2.447

3.596

4.787

Het tarief voor de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2018 bedraagt net als voorgaande jaren 72,6. De provincie Utrecht heft vergeleken met de andere provincies lagere opcenten waardoor de absolute lasten van de Utrechtse autobezitter ook lager uitkomen.

Voor de raming van de verwachte opbrengst uit de opcenten in de begroting wordt sinds 2016 uitgegaan van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze raming wordt jaarlijks opgesteld om te komen tot de berekening van de provinciefondsuitkering.
Voor het jaar 2018 en navolgende jaren wordt de opbrengst uit de opcenten daarom als volgt geraamd:

2017

2018

2019

2020

2021

Motorrijtuigenbelasting

118.400

121.123

123.909

126.759

129.674

Bij de jaren volgend op 2018 is een jaarlijkse groei in de opbrengst voorzien van 2,3%. Deze verwachte stijging van de opbrengst is gebaseerd op de landelijke mutatie van de opbrengst per opcent in het jaar 2017 ten opzichte van 2016.