Leges

De leges vinden ingaande 2018 hun grondslag in de nog door uw Staten vast te stellen Legesverordening provincie Utrecht 2018.

Zoals verwoord in de verordening worden onder de naam ‘leges’ rechten geheven voor het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten zoals omschreven in de verordening en de bijbehorende tarieventabel. Deze leges worden geheven van de aanvrager van de dienst of van degene voor wie de dienst wordt verstrekt.

De toe te passen tarieven staan in de tarieventabel bij de verordening. Deze tarieven worden doorgaans jaarlijks conform de loon- en prijsstijgingen aangepast aan de actualiteit. Echter, voor het jaar 2018 zullen wij wederom aan uw Staten voorstellen om de tarieven niet te verhogen.

Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven is dat deze ten hoogste kostendekkend mogen zijn. Dit wordt bij de vaststelling van de tarieventabel jaarlijks gecontroleerd aan de hand van een hiertoe ontwikkeld rekenmodel.
In onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid van de legestarieven nog nader toegelicht (bedragen x € 1):

Berekening van kostendekkendheid van de leges

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

476.700

Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen

0

Netto kosten taakveld

476.700

Overhead incl. (omslag)rente

190.100

BTW

0

Totale kosten

666.800

Geraamde opbrengst leges

400.000

Dekkingspercentage

60%

Bovenstaand overzicht is gebaseerd op de gemiddelde aantallen opgelegde leges over de jaren 2014 tot en met 2016 naar de kostprijs en tarieven zoals deze zullen gelden voor het jaar 2018.

De opbrengst van de leges is jaarlijks sterk wisselend, afhankelijk van het aantal aanvragen dat in een jaar wordt ontvangen. In de begroting en onderstaand overzicht voor het jaar 2018 wordt daarom de gemiddelde opbrengst in de laatste 5 afgesloten kalenderjaren voorafgaand aan deze begroting aangehouden. Deze gemiddelde opbrengst bedraagt € 399.973.