Grondwaterheffing

Onder de naam grondwaterheffing is een heffing voor het onttrekken van grondwater ingesteld als bedoeld in artikel 7.7 van de Waterwet. De heffing is bedoeld ter bestrijding van de kosten van maatregelen en kosten die verband houden met grondwateronttrekking en het infiltreren van water, het bijhouden van register, schadevergoeding en onderzoek. De heffing vindt haar grondslag in de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012. Deze verordening wordt periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.
Het tarief voor de grondwaterheffing bedraagt € 0,0153 per kubieke meter onttrokken grondwater.

Ook voor de grondwaterheffing geldt dat het tarief ten hoogste kostendekkend mag zijn. In onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid van het tarief nader toegelicht. Hierbij is voor de kosten uitgegaan van de cijfers van de meerjarenraming Grondwaterheffing 2017-2019.

Berekening van kostendekkendheid van de grondwaterheffing

Kosten taakveld(en) – kosten maatregelen en onderzoeken

969.000

Kosten taakveld(en) – schadevergoedingen en onderzoek

0

Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen

0

Netto kosten taakveld

969.900

Overhead incl. (omslag)rente

190.900

BTW

0

Totale kosten

1.160.000

Geraamde opbrengst ontgrondingenheffing

1.160.000

Dekkingspercentage

100%

Indien de kosten van het taakveld in het boekjaar lager uitvallen dan geraamd, wordt de opbrengst van de grondwaterheffing ondergebracht in de reserve Grondwaterheffing. Met deze reserve kunnen we voorkomen dat de hoogte van de grondwaterheffing jaarlijks fluctueert. Bovendien kunnen in de toekomst hoger uitvallende kosten worden opgevangen.

De opbrengst van de grondwaterheffing is in 2018 geraamd op € 1,160 mln.