Samenvatting begroting op hoofdlijnen

Totaal overzicht Begroting 2018

Reserves

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Storting

Onttrek.

Saldo

Totaal

Ruimtelijke ontwikkeling

10.876

0

-10.876

2.579

2.815

236

-10.640

Landelijk gebied

52.076

3.100

-48.976

0

9.177

9.177

-39.799

Bodem, water en milieu

22.068

7.106

-14.962

0

2.178

2.178

-12.784

Economische ontwikkeling

10.806

114

-10.692

122

650

528

-10.164

Bereikbaarheid

286.396

150.394

-136.002

8.792

55.104

46.312

-89.690

Cultuur en erfgoed

19.159

1.527

-17.632

32

4.493

4.461

-13.171

Bestuur en middelen

11.103

109

-10.994

0

0

0

-10.994

Programma's

412.484

162.350

-250.134

11.525

74.417

62.892

-187.242

Overhead

39.434

7.489

-31.945

0

0

0

-31.945

Subtotaal

451.918

169.839

-282.079

11.525

74.417

62.892

-219.187

Stelposten

1.233

0

-1.233

0

0

0

-1.233

Algemene middelen

0

228.737

228.737

3.971

5.182

1.211

229.948

Totaal begroting

453.151

398.576

-54.575

15.496

79.599

64.103

9.528

Mutatie reserves

15.496

79.599

64.103

Begroting incl. reserves

468.647

478.175

9.528