Vernieuwingen

In deze Programmabegroting zijn de vernieuwingen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) doorgevoerd. Het doel van deze vernieuwingen is om meer inzicht te geven in de beoogde maatschappelijke effecten en financiële positie van de provincie en om deze transparanter te maken.

Zo is in de beleidsbegroting het programmaplan (hoofdstuk 3) ingedeeld in een vaste structuur per programma. Elk programma bestaat uit drie paragrafen waarin de doelstellingen en de beoogde effecten zijn opgenomen, de wijze waarop wordt gestreefd deze effecten te bereiken en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Sturen op maatschappelijke en financiële effecten. Deze vaste indeling is ook opgenomen voor de projecten (hoofdstuk 4) en de paragrafen (hoofdstuk 5). Bij elk programma is een doelenboom opgenomen waarin het beoogde effect voor dat programma is vertaald naar de belangrijkste doelstellingen. Om de sturing kwalitatief nog verder te verbeteren, zal in 2018 de doelenboomstructuur verder worden uitgewerkt. De Programmabegroting 2019 zal beschikken over heldere doelen, aansluitend bij de beoogde maatschappelijke effecten en daaraan gekoppelde concrete en meetbare indicatoren. De conform het BBV verplichte set van beleidsindicatoren is al wel opgenomen in deze Programmabegroting. Daarnaast is voor elk programma en project, indien van toepassing, een meerjareninvesteringsplan opgenomen en is er meer inzicht gegeven in de verbonden partijen.

In de Financiële Begroting is de overhead apart zichtbaar geworden in de uiteenzetting van de financiële positie.