Overhead inclusief reserves

Voor de opzet van de overhead baseren wij ons op de definities van het BBV die op onderdelen kunnen afwijken.

De overhead bestaat onder andere uit:

 • Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding (incl. BRU) valt hier buiten;
 • Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;
 • P&O/HRM;
 • Inkoop (incl. aanbestedingen en contractmanagement);
 • Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
 • Juridische zaken;
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuningen;
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT);
 • Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging);
 • DIV;
 • Managementondersteuning primair proces.

De materiële en personele lasten van de overhead geven meerjarig een stabiel beeld. Bij de baten zijn o.a. verhuurinkomsten geraamd met betrekking tot de huisvesting van het pand op de Archimedeslaan.

Wat mag het kosten?

Investeringen

Investeringen

Categorie

2018

2019

2020

2021

Huisvesting Archimedeslaan
Automatisering algemeen

B
B

162
887

0
993

1.011
193

458
2.703

Subtotaal   

1.049

993

1.204

3.161

A: Besluitvorming in PS per kredietaanvraag

B: Verzamelbesluit PS met opdrachtverstrekking aan GS

Toelichting op investeringen

Periodiek dienen de onderhouds- en investeringsplannen geactualiseerd voor huisvesting en automatisering. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Eventuele investeringsvoorstellen zullen in de kadernota 2018 worden opgenomen.

Exploitatie

Programma Overhead

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personeelslasten

3.013

18.910

18.310

18.811

18.811

18.811

Materiële lasten

31.705

23.884

21.124

21.110

21.109

20.764

Lasten

34.718

42.794

39.434

39.921

39.920

39.575

Baten

-67.180

-7.841

-7.489

-7.489

-7.489

-7.489

Baten

-67.180

-7.841

-7.489

-7.489

-7.489

-7.489

Saldo Overhead

-32.462

34.953

31.945

32.432

32.431

32.086

Mutaties in de reserves

-

-2.491

-

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

-32.462

32.462

33.022

32.909

32.908

32.488

Tabel 6.3, Overhead