Financieel meerjarenperspectief 2016 - 2021

Financieel Meerjarenperspectief

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo Programma's

101.005

168.493

250.134

190.817

287.617

249.422

Overhead

17.380

34.953

31.945

32.432

32.431

32.086

Stelposten

0

800

1.233

3.133

5.033

6.933

Algemene dekkingsmiddelen

-157.892

-221.254

-228.737

-238.743

-334.741

-342.723

Saldo begroting bruto

-39.506

-17.008

54.575

-12.361

-9.660

-54.283

Mutaties in de reserves

39.373

13.498

-64.103

-1.240

-15.447

22.898

Saldo begroting netto

133

3.510

9.528

13.601

25.107

31.385

Tabel 6.1, Financieel meerjarenperspectief 2016 - 2021

Uitgangspunten voor de Begroting 2018 zijn de oorspronkelijke raming uit de Begroting 2017, waarin de Statenbesluiten, inclusief de Kadernota 2017 en de Najaarsrapportage 2017 geëffectueerd zijn. Vanaf 2017 is Overhead een apart onderdeel in de begroting. Bij de jaarrekening 2016 was dit verdeeld over de programma's. Om aan te kunnen sluiten bij het jaarrekeningresultaat van 2016 is in bovenstaande tabel in 2016 een aangepast bedrag voor Overhead opgenomen.

Vrijval personeelsbudget in verband met vorming voorziening NAR
Bij de jaarrekening 2016 is de voorziening NAR gevormd. Voor de dekking van de voorziening is gebruik gemaakt van de beschikbare middelen ad € 3,6 mln. uit de reserve Frictiekosten. Daarnaast is gebruik gemaakt van de vrijvallende middelen uit de reserve Weerstandsvermogen € 2,3 mln. en het jaarrekeningresultaat 2016 ad € 2,8 mln. Vóór de vorming van de voorziening NAR kwamen de kosten van de NAR-regeling jaarlijks ten laste van de personele budgetten. Nu de kosten van de NAR direct ten laste van de voorziening worden gebracht blijft er jaarlijks een deel van de personele budgetten beschikbaar. Voorgesteld wordt deze ruimte in te zetten om het bedrag dat vanuit de algemene middelen is voorgeschoten, totaal € 5,1 mln. weer terug te betalen. De komende jaren vallen de volgende bedragen vrij:

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal

€ 0,675 mln.

€ 1,15 mln.

€ 1,1 mln.

€ 1,1 mln.

€ 1,075 mln.

€ 5,1 mln.

De vrijval in 2017 ad € 675.000 is verwerkt in de Najaarsrapportage, de vrijval vanaf 2018 is in de Begroting 2018 opgenomen. De vrijval is ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.