Meerjarig beeld incidenteel en structureel

Structurele baten en lasten worden in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening opgenomen. Onder incidenteel verstaan men baten en lasten die zich gedurende maximaal vier jaar voordoen. De incidentele lasten komen meestal via de besluitvorming over nieuw beleid tot stand, vaak via de Kadernota. Incidentele baten zijn de onttrekkingen uit reserves, niet-structurele specifieke uitkeringen en bijdrage van derden.

Om de baten en lasten van de begroting goed te kunnen beoordelen is inzicht in het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de incidentele baten en lasten nodig. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er spraken van 'materieel' begrotingsevenwicht.

Meerjarig beeld van structurele en incidentele lasten en baten

2018

2019

2020

2021

Structurele lasten

209.102

211.233

301.512

293.594

Stortingen in reserves

2.579

2.579

2.779

2.779

Totaal lasten

211.681

213.812

304.291

296.373

Structurele baten

-11.759

-11.735

-11.735

-10.532

Algemene dekkingsmiddelen

-228.737

-238.743

-334.741

-342.723

Onttrekkingen aan reserves

Totaal baten

-240.496

-250.478

-346.476

-353.255

Saldo structurele lasten en baten

-28.815

-36.666

-42.185

-56.883

Incidentele lasten

244.049

186.252

68.709

27.369

Stortingen in reserves

12.917

60.704

-729

24.290

Totaal lasten

256.966

246.956

67.980

51.659

Incidentele baten

-158.080

-159.368

-33.405

-21.990

Onttrekkingen aan reserves

-79.599

-64.523

-17.497

-4.171

Totaal baten

-237.679

-223.891

-50.902

-26.161

Saldo incidentele lasten en baten

19.287

23.065

17.078

25.498

Netto begrotingssaldo

-9.528

-13.601

-25.107

-31.385

Tabel 6.6, Meerjarig beeld incidenteel en structureel

Leeswijzer tabel:
Ondanks dat de baten negatief worden gepresenteerd zijn dit wel positieve getallen:

  • Saldo structurele lasten en baten is een positief getal (VB: 211.681 - 240.496 = 28.815);
  • Saldo incidentele lasten en baten is een negatief getal (VB: 256.966 - 237.679 = 19.287);
  • Netto begrotingssaldo is een positief getal (28.815 - 19.287 = 9.528).

Structureel
Uit bovenstaande tabel blijkt in alle jaren een 'materieel' begrotingsevenwicht, omdat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten.

Een verklaring voor de forse stijging in het structurele lasten en baten in 2019 naar 2020, is te verklaren door het wegvallen van het hekwerk BRU. Hierdoor wordt de voormalige decentralisatie uitkering voor BRU onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. De bijbehorende lasten worden daardoor ook als structureel beschouwd.

Incidenteel
Door het wegvallen van het hekwerk BRU dalen de incidentele lasten en baten vanaf 2010. Daarnaast vinden uitgaven plaats die gedekt worden uit reserves, vooral binnen programma's Landelijk gebied en Bereikbaarheid.