Overzicht op taakvelden

Geraamde lasten en baten per programma per taakveld

Lasten

Baten

Ruimtelijke ontwikkeling

8.1

Ruimtelijke ordening

4.530

0

8.3

Stedelijke vernieuwing

4.656

0

8.9

Ruimte, overige baten en lasten

1.690

0

Subtotaal

10.876

0

Landelijk gebied

4.4

Vergunningverlening en handhaving

304

0

5.1

Natuurontwikkeling

31.652

-3.005

5.2

Beheer natuurgebieden

18.708

-95

5.3

Beheer flora en fauna

909

0

5.9

Natuur, overige baten en lasten

347

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

156

0

Subtotaal

52.076

-3.100

Bodem, water en milieu

2.2

Waterwegen

457

0

3.1

Waterkeringen

488

0

3.3

Kwantiteit grondwater

-251

0

3.4

Kwaliteit oppervlaktewater

610

0

3.9

Water, overige baten en lasten

1.750

-1.160

4.1

Bodembescherming

5.920

-2.685

4.2

Luchtverontreiniging

2.705

-2.705

4.3

Geluidhinder

340

0

4.4

Vergunningverlening en handhaving

8.265

-128

4.6

Duurzaamheid

523

-128

4.9

Milieu, overige baten en lasten

932

-300

5.9

Natuur, overige baten en lasten

329

0

Subtotaal

22.068

-7.106

Economische ontwikkeling

6.3

Kennis en innovatie

5.216

0

6.4

Recreatie en toerisme

4.067

0

6.9

Regionale economie, overige b&l

1.523

-114

Subtotaal

10.806

-114

Bereikbaarheid

2.1

Landwegen

92.249

-2.748

2.2

Waterwegen

1.513

-184

2.3

Openbaar vervoer

192.634

-147.446

2.9

Verkeer en vervoer, overige b&l

0

-16

Subtotaal

286.396

-150.394

Cultuur en erfgoed

7.1

Cultuur

18.951

-1.527

7.2

Maatschappij

13

0

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

195

0

Subtotaal

19.159

-1.527

Bestuur en middelen

1.1

Provinciale Staten

2.758

-34

1.2

Gedeputeerde Staten

1.761

0

1.3

Kabinetszaken

858

-35

1.4

Bestuurlijke organisatie

2.831

0

1.5

Interbestuurlijk toezicht op de regio

63

0

1.6

Openbare orde en veiligheid

120

0

1.9

Bestuur, overige baten en lasten

1.957

-40

4.6

Duurzaamheid

93

0

7.2

Maatschappij

662

0

Subtotaal

11.103

-109

Overhead

0.6

Overhead

39.434

-7.489

Subtotaal

39.434

-7.489

Algemene middelen

0.1

Uitkering provinciefonds

0

-102.775

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

0

-121.123

0.3

Geldleningen en uitzettingen

0

-4.039

0.4

Deelnemingen

0

-600

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l

1.233

-200

0.9

Resultaat

9.528

0

Subtotaal

10.761

-228.737

Reserves

0.8

Mutaties reserves

15.496

-79.599

Subtotaal

15.496

-79.599

Totaal

478.175

-478.175

Tabel , Geraamde lasten en baten  per programma per taakveld