Financiële kengetallen

In deze bijlage zijn vijf financiële kengetallen opgenomen.
Het betreft de volgende onderwerpen: netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Deze kengetallen beogen statenleden op eenvoudige wijze inzicht te verschaffen over de financiële positie van hun provincie. Ook kunnen provincies ten aanzien van deze onderwerpen onderling op uniforme wijze worden vergeleken (benchmark).

7.2.1. De netto schuldquote

De netto-schuldquote bevindt zich normaal gesproken tussen 0 en 100%. Een negatieve uitkomst betekent dat er geen netto-schuld is.

1A  Netto schuldquote

Rekening 2016

2017

2018

2019

2020

2021

A

Vaste schulden

          -  

-

-

-

-

-

B

Netto vlottende schulden

16.187

15.492

11.741

14.473

37.104

13.372

C

Overlopende passiva

319.286

235.082

196.625

178.581

163.957

163.351

D

Financiële activa art 36d,e,f 

32.229

31.497

29.603

28.675

27.889

26.968

E

Uitzettingen < 1jaar

518.685

337.489

165.626

116.667

60.349

83.348

F

Liquide middelen

144

3.632

2.389

2.055

2.692

2.379

G

Overlopende activa

43.016

68.000

59.151

56.723

61.291

59.055

H

Totale baten (excl. mutaties reserves)

642.183

435.576

398.576

409.846

379.881

375.245

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-40,27%

-43,63%

-12,14%

-2,70%

12,86%

1,33%

1B.  Netto schuldquota gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen

Rekening 2016

2017

2018

2019

2020

2021

A

Vaste schulden

-

-

-

-

-

-

B

Netto vlottende schuld

16.187

15.492

11.741

14.473

37.104

13.372

C

Overlopende passiva

319.286

235.082

196.625

178.581

163.957

163.351

D

Financiële activa art 36b,c,d,e,f 

32.229

31.577

29.683

28.755

27.969

27.048

E

Uitzettingen < 1jaar

518.685

337.489

165.626

116.667

60.349

83.348

F

Liquide middelen

144

3.632

2.389

2.055

2.692

2.379

G

Overlopende activa

43.016

68.000

59.151

56.723

61.291

59.055

H

Totale baten (excl. mutaties reserves)

642.183

435.576

398.576

409.846

379.881

375.245

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-40,27%

-43,65%

-12,16%

-2,72%

12,84%

1,30%

7.2.2. Solvabiliteitsratio

Een organisatie is solvabel als zij in staat is om al haar schulden of betalingsverplichtingen te voldoen. Feitelijk is dat zo als het eigen vermogen minimaal gelijk is aan het vreemd vermogen, dan komt de ratio op 50%.

2.  Solvabiliteitsratio

Rekening 2016

2017

2018

2019

2020

2021

A

 Eigen vermogen 

472.699

489.031

430.946

433.779

429.838

459.014

B

 Balanstotaal 

   835.133

763.444

 659.918

 645.900

  648.293

  651.856

Solvabiliteit

56,60%

64,06%

65,30%

67,16%

66,30%

70,42%

7.2.3. Kengetal grondexploitatie

Omdat de provincie Utrecht, behoudens Hart van de Heuvelrug, in beperkte mate actief grondbeleid voert, is een normering van dit kengetal, op dit moment, niet aan de orde.

3.  Kengetal grondexploitatie

Rekening
2016

2017

2018

2019

2020

2021

A

 Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden  

           -  

       -  

 -  

       -  

    -

           -  

B

 Bouwgronden in exploitatie 

44.990

59.389

59.781

57.806

48.285

41.567

C

 Totale baten 

642.183

435.576

398.576

409.846

379.881

375.245

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

7,01%

13,63%

15,00%

14,10%

12,71%

11,08%

7.2.4. Structurele exploitatieruimte

De ratio structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte de provincie heeft om de eigen lasten te dragen. Structurele baten en lasten zijn de baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Indien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten is er sprake van materieel begrotingsevenwicht. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten biedt uiteraard meer flexibiliteit dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De provincie Utrecht streeft voor dit kengetal veiligheidshalve een ratio na van ten minste 5%.

4. Structurele exploitatieruimte

2017

2018

2019

2020

2021

A

 Totaal structurele lasten 

 187.862

   209.102

   211.233

   301.512

   293.594

B

 Totaal structurele baten 

 304.077

   240.496

   250.478

   346.476

   353.255

C

 Totale structurele toevoegingen aan reserves 

    1.691

     2.579

      2.579

     2.779

2.779

D

 Totaal structurele onttrekkingen aan reserves 

-6.611

           -  

           -  

            -  

      -  

E

 Totale baten 

 435.576

   398.576

   409.846

   379.881

   375.245

Ratio ((B-A) + (D-C)) / (E) x 100%

24,77%

7,23%

8,95%

11,10%

15,16%

7.2.5. Belastingcapaciteit opcenten MRB

Deze ratio geeft aan hoe de belastingdruk in de provincie zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Een provincie heeft de mogelijkheid de opcenten te verhogen tot het maximum zoals dat door het Rijk wordt bepaald. Dit kengetal zegt niets over de beschikbaarheid van de structurele weerstandscapaciteit. De provincie Utrecht wil zich met het opcententarief positief onderscheiden ten opzichte van andere provincies. Voor de ratio belastingcapaciteit streven we 90% na, zodat de lasten van de Utrechtse autobezitter lager uitkomen dan gemiddeld in Nederland

5. Belastingcapaciteit: opcenten MRB

Rekening
2016

2017

2018

2019

2020

2021

A

 Aantal opcenten MRB 

72,6

72,6

72,6

72,6

72,6

72,6

B

 Landelijk gemiddelde aantal
 opcenten in jaar er voor 

80,0

80,5

80,5

80,5

80,5

80,5

Ratio (A/B) x 100%

90,75%

90,24%

90,24%

90,24%

90,24%

90,24%