Verkeer- en vervoerprogramma BRU

Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht. Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.
Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.
De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn opgenomen in programma 5  Bereikbaarheid. Om specifiek inzicht te geven in de financiële opbouw van het BRU-hek over de jaren 2015-2019 is in deze bijlage een financiële tabel opgenomen van de verkeer- vervoertaken van voormalig BRU.

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

Begroting 2017 NJR

Begroting 2018

Begroting 2019

Lasten

OV Systeemmanagement

1.576

1.655

2.252

2.068

2.166

1.816

1.816

OV Exploitatie

43.240

45.601

51.556

53.485

52.307

56.682

61.851

Regiotram

20.909

18.046

20.292

22.943

23.593

29.774

37.480

RUVV: Wegen en verkeer

40.350

17.350

26.000

18.133

18.000

20.605

3.106

RUVV: OV -Infra

54.853

8.512

88.000

95.193

8.500

45.611

785

Totaal Lasten

160.928

91.165

188.100

191.822

104.566

154.488

105.038

 -

Baten

BDU

98.511

98.824

98.165

98.018

98.110

98.613

98.608

Overlopend passief BDU

56.847

-13.157

0

84.442

26.804

Overige inkomsten/Derden

5.570

5.498

10.680

12.545

12.107

14.093

15.883

Totaal Baten

160.928

91.165

108.845

195.006

137.021

112.706

114.491

 -

Saldo lasten en baten

0

0

-79.255

3.183

32.455

-41.782

9.453

-

Mutatie Bestemmingsreserve

Storting

31.553

32.455

9.453

Onttrekking

79.255

28.369

41.782

Saldo na mutatie bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

-

Saldo Overlopend passief BDU

98.089

111.246

26.804

0

-

Saldo bestemmingsreserve BRU/OV

6.144

9.327

41.782

0

9.453