Geprognosticeerde balans

ACTIVA

Rekening 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

-

-

-

-

Materiële vaste activa

195.990

263.358

343.288

383.895

447.707

438.460

Financiële vaste activa

32.309

31.577

29.683

28.755

27.969

27.048

Totaal vaste activa

228.298

294.934

372.970

412.649

475.675

465.507

Vlottende activa

Voorraden

44.990

59.389

59.781

57.806

48.285

41.567

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

518.685

337.489

165.626

116.667

60.349

83.348

Overlopende activa

43.016

68.000

59.151

56.723

61.291

59.055

Liquide middelen

144

3.632

2.389

2.055

2.692

2.379

Totaal vlottende activa

606.834

468.510

286.948

233.250

172.618

186.348

Totaal activa

835.133

763.444

659.918

645.900

648.293

651.856

PASSIVA

Rekening 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eigen vermogen

Algemene reserve

55.619

54.347

50.165

46.949

46.949

46.949

Bestemmingsreserves

416.946

431.174

371.253

373.229

357.782

380.680

Saldo programmarekening

133

3.510

9.528

13.601

25.107

31.385

Totaal eigen vermogen

472.699

489.031

430.946

433.779

429.838

459.014

Voorzieningen

Totaal voorzieningen

26.961

23.839

20.606

19.066

17.394

16.119

Langlopende schulden

Totaal langlopende schulden

-

-

-

-

-

-

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

16.187

15.492

11.741

14.473

37.104

13.372

Overlopende passiva

185.699

163.470

155.333

168.167

162.324

161.941

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen

132.382

71.210

40.757

9.700

1.083

810

Rekening courant met niet-financiële instellingen

1.204

401

535

714

550

600

Totaal passiva

835.133

763.444

659.918

645.900

648.293

651.856