Berekening EMU-Saldo

BEREKENING EMU-SALDO

2017

2018

2019

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens begroting 2018

Volgens meerjarenraming in begroting 2018

Volgens meerjarenraming in begroting 2018

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-17.008

54.575

-12.361

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

7.745

8.840

12.312

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

774

576

579

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

129.721

133.737

70.595

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

2.342

2.611

2.785

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

8

Baten bouwgrondexploitatie:

0

0

0

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

3.896

3.809

2.119

met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

nee

nee

nee

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-139.764

-70.944

-69.399

In de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)is opgenomen dat de decentrale overheden ten opzichte van Rijk gelijkwaardige inspanningsplicht leveren ten aanzien van het bereiken van het begrotingsevenwicht. In bovenstaande EMU-saldo berekening voor decentrale overheden wordt inzicht gegeven in het vorig begrotingsjaar, het huidige begrotingsjaar en het volgend begrotingsjaar.