Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Overzicht kwaliteit naleving mede-bewindstaken

Percentage gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en water- schappen dat onder IBT valt en toezichtinformatie verstrekt

100%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

Beoordelen en interveniëren

Percentage gemeenten, gemeenschappelijke waterschappen waarbij, indien nodig, de passende toezicht instrumenten worden ingezet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Verbetering kwaliteit naleving mede- bewindstaken

Percentage gemeenten gemeenschappelijke regelingen en water- schappen dat opvolging geeft aan vereiste verbeteringen mede-bewindstaken

70%

50%

55%

60%

65%

70%

70%

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Nr. 10 Basisset BBV

Aantallen gemeenten per provincie onder preventief toezicht

0

0

0

0

0

0

0

Opkomst bij verkiezingen

Nr. 11 Basisset BBV

De opkomstcijfers van verkiezingen:
weergeven in percentage kiezers / stemgerechtigden:

Tweede kamer

85%

83,6%

85%

Provinciale Staten

55%

55%

Gemeenteraden

60%

60%