Afronding provinciale herindelingsprocedure Vijfheerenlanden

Op 19 april 2017 hebben Provinciale Staten het herindelingsadvies Vijfheerenlanden vastgesteld en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gezonden. In het herindelingsadvies is de minister ook aangeboden dat wij de door de provinciegrenswijziging noodzakelijke ontvlechtingsprocessen begeleiden bij de samenwerkingsverbanden. De minister heeft op 1 juni 2017 de heer Geert Jansen als adviseur Vijfheerenlanden benoemd. De opdracht van de adviseur is te beoordelen of het afwegingskader voor de provinciekeuze - dat gebruikt is in het herindelingsadvies Vijfheerenlanden - juist en volledig is geweest en of het advies van de provincie Utrecht aan de minister voldoende aandacht geeft aan de gevolgen van de provinciekeuze. Naar verwachting zal de minister van BZK het concept wetsvoorstel Herindeling Vijfheerenlanden (inclusief het advies) nog dit najaar voor advies aan de Raad van State (RvS) zenden. Na advies van de RvS wordt via de Ministerraad het wetsvoorstel ter besluitvorming aan het parlement gezonden. Dan wordt zichtbaar of de minister van BZK gebruik maakt van ons aanbod om de ontvlechtingsprocessen te begeleiden.