Is belast met burgemeestersaangelegenheden, openbare orde en veiligheid, boegbeeldfunctie en Koninklijke bezoeken en onderscheidingen en houdt zich bezig met aanpak ondermijnende criminaliteit

Commissaris van de Koning
De focus in de rijkstaken van de commissaris ligt ook in 2018 op het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur, in het bijzonder op het gebied van burgemeestersaangelegenheden, openbare orde en veiligheid, onderscheidingen, gemeentebezoeken en representatie. In 2018 krijgen bestuurlijke integriteit en ontwikkelingen binnen het burgemeestersambt bij voortduring aandacht. Voortschrijdende aanpak op het gebied van ondermijnende criminaliteit vergt extra inzet. Mede in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 legt de commissaris extra nadruk op zijn taken als verbinder en boegbeeld van de provincie.

Ten behoeve van een zorgvuldige uitvoering van zijn taken, schenkt de commissaris aandacht aan zijn voorzitterschap van de provinciale afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds en intensiveert hij de relaties met bestaande netwerken. Een groeiend aantal verzoeken om werkbezoeken van buitenlandse relaties die voor Utrecht relevant zijn, wordt gehonoreerd, bijvoorbeeld door het organiseren van werkbezoeken voor ambassadeurs en buitenlandse delegaties. De commissaris boort daarnaast nieuwe netwerken aan en onderhoudt de contacten met partners op economisch, cultureel, wetenschappelijk en ander terrein.