Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Cultuur en erfgoed kleuren het leven in onze provincie. De historische landschappen en buitenplaatsen, festivals en bibliotheken, forten en linies bepalen in hoge mate het profiel van Utrecht als aantrekkelijke regio voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Maar de sector staat onder druk. Financiële bestaanszekerheid en de risicobereidheid van cultuurinstellingen neemt af. Ons erfgoed blijft kwetsbaar. Dit wordt mede veroorzaakt door een toenemende ruimtelijke druk, een achterstand in het onderhoud van monumenten en het ontbreken van kennis en expertise bij beheerders en gemeenten.

Op 18 april 2016 hebben Provinciale Staten de Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 ‘Alles is NU’ vastgesteld. Het provinciaal cultuur- en erfgoedbeleid baseert zich op de volgende opgaven:

Onderzoeken en ontwikkelen: bewegen om vooruit te komen
Voor het draagvlak en de draagkracht van culturele instellingen is het essentieel dat zij midden in de samenleving staan, met een open blik kijken naar de kansen die zich voordoen, en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.

Hebben en houden: samen zorgen voor erfgoed
De provincie staat, samen met andere overheden en particuliere eigenaren, voor de maatschappelijke opgave ons cultureel erfgoed in stand te houden. Het is zaak om cultuurhistorische waarden goed te verankeren in het ruimtelijk beleid, monumenten in stand te houden en erfgoed deskundig te beheren.

Promoten en profileren: beleefbaar maken van erfgoed en cultuur
Cultuur en erfgoed zijn publieke waarden. We vinden het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daarvan genieten en gebruik maken. Wij streven ernaar cultuur en erfgoed beter te benutten voor de toeristische profilering van Utrecht.

Kennen en kunnen: leren van culturele basisvaardigheden
Investeren in de ontwikkeling van mensen is een belangrijke opgave voor het provinciale cultuur- en erfgoedbeleid. Als provincie nemen wij onze verantwoordelijkheid in de keten van het cultuuronderwijs en het bibliotheeknetwerk.