Archeologsiche vondsten en provinciaal archief beheren

Beoogd effect cultuur- en erfgoednota 2016-2019: Archeologische vondsten, opgravingsdocumentatie en het provinciaal historisch archief worden goed gebruikt als bron van kennis en verhalen over de rijke Utrechtse geschiedenis.

Ons streven is dat archeologische vondsten en het provinciaal historisch archief goed worden gebruikt als bron van kennis en verhalen over de rijke Utrechtse geschiedenis. Voor het Provinciaal Archeologisch Depot staat 2018 in het teken van het in gebruik nemen en doorontwikkelen van een nieuw landelijk beheerssysteem, ondergebracht bij het GBO-provincies (IPO).

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van samenwerking met het gemeentelijk archeologisch depot van de stad Utrecht, is de verkenning naar één grote nieuwe huisvestingslocatie voor een verzameling Utrechtse depots op initiatief van het Centraal Museum. Wij volgen dit met aandacht en voeren in 2018 een nadere studie uit naar onze wensen en mogelijkheden. Tevens stellen wij in 2018 een collectieplan op voor het provinciaal archeologisch depot.

Per 2018 willen we een nieuwe dienstverleningsovereenkomst sluiten met Het Utrechts Archief voor het beheer van het provinciaal archief. Digitale duurzaamheid, open data en provinciebrede tentoonstellingen zijn belangrijke aandachtspunten.