Instellingen verstevigen en verzakelijken

Beoogd effect cultuur- en erfgoednota 2016-2019: De provincie Utrecht heeft vitale en innovatieve cultuur- en erfgoedorganisaties, met een groot maatschappelijk draagvlak.

In 2016 is het draaiboek aansturing partnerinstellingen door GS vastgesteld. Daarin is vastgelegd hoe de relatie tussen de provincie en de partnerinstellingen verder wordt verzakelijkt en gestructureerd. De meeste partnerinstellingen hebben een subsidie voor 4 jaar gekregen waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over het behalen van de gewenste resultaten in relatie tot de provinciale beleidsdoelen. Tussentijds wordt in bestuurlijke overleggen de voortgang geëvalueerd en worden zo nodig de afspraken bijgesteld. In de kadernota 2017 is besloten vanaf 2018 loon- en prijscompensatie toe te passen conform de CBS index.

In de uitvoering van het beleid hechten we veel belang aan samenwerking. Op basis van de nieuwe cultuur- en erfgoednota vernieuwen we onze cultuurpacten met gemeenten. In deze pacten maken we afspraken over gezamenlijke doelen en projecten op het gebied van cultuur, erfgoed en toerisme. Denk daarbij aan een project als het themajaar De Stijl. We streven ernaar minstens 20 pacten te sluiten in de periode 2016-2019. Eind 2017 zijn er naar verwachting 10 pacten gesloten. Het streven is om in 2018 ook weer 10 cultuurpacten te sluiten.

In 2017 zijn we gestart met het meerjarig Publieksonderzoek Cultuur en Erfgoed. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de bekendheid en waardering van culturele voorzieningen en erfgoedlocaties en in de culturele profilering van streken en gemeenten. Dit inzicht verschaft provincie, gemeenten en partnerorganisaties relevante  informatie voor beleidsevaluatie en -ontwikkeling. Het onderzoek is getrapt en bestaat uit drie onderdelen.

  • Onderzoek 1 betreft een inventarisatie en analyse van bestaande, lopende of nog uit te voeren relevante onderzoeken. Gereed: eerste kwartaal 2018
  • Onderzoek 2 is een 0-meting naar publiekswaardering en bekendheid van culturele voorzieningen en erfgoedlocaties. Gereed: derde kwartaal 2018
  • Onderzoek 3 is een onderzoek naar culturele profilering van streken en gemeenten. Gereed: derde kwartaal 2018

In 2017 is in opdracht van de provincies Utrecht en Gelderland ook een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid, het bezoek en de beoordeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Het blijkt dat toeristen en recreanten nauwelijks bekend zijn met de Linie en Stelling en ook bewoners beseffen vaak niet in wat voor cultuurhistorisch interessant gebied zij wonen. In 2018 zal worden getoetst of het steviger in de markt zetten van deze locaties een toename van de publieksbeleving en -waardering heeft opgeleverd.

We hebben de ambitie om de culturele sector met andere maatschappelijke velden te verbinden en waar mogelijk een verrijkende en versterkende rol te laten spelen, door middel van crossovers en het meekoppelen van kunst en cultuur in gebiedsontwikkeling. Binnen het provinciaal beleid gaat het om betrokkenheid bij de belangrijke provinciale opgaven en gebiedsontwikkelingen, daarbuiten betreft het bijvoorbeeld het faciliteren van netwerken en samenwerkingsprojecten. In 2018 zullen we bijdragen aan diverse mobiliteitsopgaven en aan ontwikkelingen in de gebieden Amelisweerd/Vechten/Rhijnauwen, Park Vliegbasis Soesterberg en de Waterlinies. Daarnaast ondersteunen we wederom een aantal externe initiatieven die we koppelen aan provinciale ambities. Het gaat dan onder meer om het project Chateau d’eau waarbij creatieve beeld- en vormtaal wordt ingezet om de bewustwording rondom het thema water te bevorderen. Ten slotte zullen we ons interne en externe netwerk rondom dit thema versterken.