Cultuurhistorische waarden etaleren en exploiteren

Beoogd effect cultuur- en erfgoednota 2016-2019: De cultuurhistorische waarden van landschap en archeologie komen goed tot hun recht in gebiedsontwikkeling en maken Utrecht aantrekkelijker voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

De nominatiedossiers voor de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als UNESCO werelderfgoed vormen een belangrijke prioriteit. De NHW is geselecteerd om in 2019 mogelijk te worden toegevoegd aan de werelderfgoedlijst, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (SvA). De Limes wordt voorgedragen in 2021 (indiening 2019). Het nominatiedossier van de NHW is reeds ingediend bij het Rijk, maar zal in 2018 naar verwachting nog op een aantal punten worden aangepast. Voor de Limes wordt in 2018 de selectie van te nomineren terreinen afgerond, en zal de focus liggen op het opstellen van het (concept) nominatiedossier en managementplan.

Wij zetten ons samen met de Utrechtse partners in om nu en in de toekomst de uitzonderlijke universele waarden van de NHW en SvA te beschermen, te ontwikkelen en uit te dragen. In 2018 zetten wij daarom in op het stevig in de markt zetten van het ‘waterliniemerk’ en op het vergroten van de bekendheid en waardering van de iconische plekken bij het publiek. We zetten in op de aansluiting bij landelijke en regionale toeristische netwerken, kennis en infrastructuur, met als doel de toeristische potentie te verzilveren en daarmee het bezoekersaantal substantieel te verhogen. Dat zal ook bijdragen aan het in toenemende mate zelfvoorzienend maken van de verschillende locaties. In 2018 zorgen we dat er een Lange Afstand Wandelpad wordt gerealiseerd langs de Stelling en Linie. Ook ontwikkelen we samen met onze partners een strategie om het verhaal van water toen en nu voor verschillende doelgroepen en in meerdere talen uit te werken. We zorgen samen met het NBTC dat het waterverhaal nationaal en internationaal wordt uitgedragen en dat de zichtbaarheid van de inundatievelden in het landschap wordt vergroot.

Voor de Limes spannen wij ons in 2018 samen met onze partners van de interprovinciale samenwerking in voor de verbetering van het publieksbereik. We richten ons op de realisatie van een landelijke Lange Afstand Wandelroute, een Lange Afstand Fietsroute en eenduidige markeringen. Tevens verkennen wij de haalbaarheid van de realisatie van bezoekerscentra langs de Limes. Daarnaast ondersteunen wij lokale partners bij het uitdragen van de Romeinse Limes.

Provincie en gemeente Montfoort werken samen aan het zichtbaar maken van de Oude Hollandse Waterlinie bij de werkzaamheden aan de N204. In dat kader zal in 2018 langs het fietspad een maquette van de Linie van Linschoten worden gerealiseerd.