Monumenten in stand houden en beheren

Beoogd effect cultuur- en erfgoednota 2016-2019: De Utrechtse (rijks)monumenten staan er zo goed bij dat ze hun deel van het verhaal van Utrecht kunnen blijven vertellen.

Rijksmonumenten vormen een belangrijk deel van het culturele kapitaal van de provincie. Samen met het Rijk, eigenaren en fondsen financieren wij restauratieprojecten. De basis hiervoor is de Utrechtse Erfgoedmonitor, het financieringsinstrument is de subsidieregeling Erfgoedparels. De middelen zullen ook in 2018 prioritair ingezet worden voor de restauratie van historische buitenplaatsen, maar naar verwachting zal ook een aantal urgente gevallen uit andere categorieën in aanmerking komen voor een bijdrage.

Duurzaamheid is een speerpunt binnen de monumentenzorg. De erfgoedmonitor zal ook het energiegebruik van monumenten in kaart brengen en subsidieaanvragers kunnen een duurzaamheidsscan laten uitvoeren. In 2018 voeren we een pilot ‘restauratie en duurzaamheid’ in de categorie religieus erfgoed, omdat de ervaring leert dat in die categorie de meeste winst te behalen valt en omdat de restauratiebehoefte er relatief groot is. In dat kader willen we bij één of meer restauratieprojecten duurzaamheidsmaatregelen -gericht op het terugbrengen van het energieverbruik- meefinancieren.

De Domtoren moet dringend gerestaureerd worden. Daarvoor is de gemeente Utrecht als eigenaar primair verantwoordelijk. Maar een project als dat kan niet zonder restauratiesubsidie en daarvoor staat in het landelijke stelsel de provincie aan de lat. Wij verdelen daarbij ook het rijksgeld en voor dit project heeft het Rijk op ons verzoek € 4 miljoen extra beschikbaar gesteld. Conform de bestaande afspraken tussen Rijk en IPO worden wij geacht dit bedrag te matchen. Bij de Kadernota 2017 is € 2 miljoen voor dit doel gereserveerd op de begroting van 2019. Begin 2018 zullen de restauratiebegroting en de hoogte van de subsidieaanvraag naar verwachting bekend zijn, zodat bij de Kadernota 2018 overwogen kan worden het matchingsbedrag conform verwachting van Rijk en gemeente aan te vullen tot in totaal € 4 miljoen, zodat een subsidie van € 8 miljoen kan worden verstrekt (maar nooit meer dan 50% van de totale kosten).

Binnen het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie gaan we in 2018 samen met Rijkswaterstaat de Plofsluis (Nieuwegein) op een nieuwe wijze ontwikkelen en beheren.