Cultuurhistorische waarden in stand houden en beheren

Beoogd effect cultuur- en erfgoednota 2016-2019: De cultuurhistorisch waardevolle, bovenlokale landschappelijke en archeologische structuren staan er zo goed bij dat ze herkenbaar en ‘leesbaar’ zijn.

De toekomstige status van werelderfgoed voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes brengt bijzondere verantwoordelijkheden voor de provincie als beoogd siteholder met zich mee. Voor de Stelling van Amsterdam gelden deze nu al. De enorme omvang van deze cultuurhistorische structuren veroorzaakt spanning tussen de bescherming van de Outstanding Universal Values enerzijds en de ruimtelijke dynamiek in het stedelijke gebied rondom de stad Utrecht anderzijds. Wij blijven ons daarom in 2018 actief inzetten om meekoppelkansen en/of inpassingsmogelijkheden te zoeken bij grote (infrastructurele) projecten en integrale gebiedsontwikkelingen, met name in de aandachtsgebieden Stelling van Amsterdam De Ronde Venen, Noorderpark-Ruigenhoek, Amelisweerd-Rhijnauwen-Vechten, Laaggraven en Eiland van Schalkwijk. We geven bijzondere aandacht aan innovaties gericht op duurzaam energiegebruik en klimaatadaptatie.

Mocht de verkoop van Park Vliegbasis Soesterberg krijgt de provincie in 2018 een andere rol, namelijk die van partner in plaats van eigenaar. Ter voorbereiding van de verkoop hadden we ons ten doel gesteld een aantal zaken af te ronden. Deels loopt dit nog door in 2018. Het betreft groot onderhoud aan de 14 belangrijkste historische gebouwen en verbetering van de recreatieve voorzieningen, onder andere door een bijzondere vormgeving van de bebording en een nieuwe huisstijl. Het resterende bedrag reserveren we voor 2018 voor culturele evenementen rond de overdracht van het terrein en het goed borgen van de kunstcollectie.

In het gebied Amelisweerd -Rhijnauwen- Vechten ligt een grote schat aan waardevolle historie die we willen behouden en ontsluiten voor een breder publiek. Dit doen we op een integrale manier met alle betrokken afdelingen, als IGP-project. Gezamenlijk met de gemeenten Bunnik en Utrecht starten we een gebiedsproces om te komen tot een gezamenlijke ambitie en plan voor dit gebied. Hierin worden de diverse belangen (mobiliteit, historie, recreatie, natuur e.a.) meegenomen en afgewogen. De twee musea in dit gebied, Museum Oud Amelisweerd en het Waterliniemuseum, hebben een belangrijke rol in de ontsluiting en beleving van dit gebied en zullen worden meegenomen in het proces. De verwachting is dat dit project geheel 2018 in uitvoering zal zijn.