Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Beperking Stedelijk Ruimtebeslag

Minimaal percentage van de woningvoorraad die ligt in de stedelijke regio's Utrecht en Amersfoort

75%

75%

77%

77%

77%

77%

77%

Aantal ingediende zienswijzen WRO
bij gemeenten

Aantal bestemmingsplannen, waarbij de provincie een zienswijze heeft ingediend als % van het totaal aantal bestemmingsplannen

5%

3,5%

5%

5%

5%

5%

5%

Woningbouw

Aantal gemeentelijke bouw- plannen dat met het instrumentarium uit het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling verder in de ontwikkeling is gebracht.

25

25

25

25

25

25

25