Gezamelijke agendering en programmering met mede-overheden

Naast gezamenlijke agendering met onze belangrijkste overheidspartner, de gemeenten, zoeken we ook naar afstemming in agendering en programmering met regionaal samenwerkende gemeenten, buurprovincies en Rijk.

Het Utrecht Science Park is van groot belang voor de Utrechtse (kennis-)economie. De alliantie Utrecht Oost/Science Park is indertijd gestart omdat partijen inzagen dat door samenwerking veel kansen kunnen worden benut en dat een gedeeld toekomstbeeld helpt om ontwikkelingen richting te geven. De afgelopen vier jaar zijn in bestuurlijke conferenties afspraken gemaakt over de ontwikkeling van dit gebied. Overheden en partijen op het USP werken samen aan de ambitie om in 2020 een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu te bieden voor het cluster life science, duurzaamheid en gezondheid. Het netwerk is hecht en dat maakt de samenwerking vruchtbaar. Om uitvoering aan deze ambitie te geven, wordt in 2018 vooral gewerkt aan drie sporen:

  • Bereikbaarheid: uitwerking van een pakket met korte/middellange termijn maatregelen,
  • Ontwikkelstrategie: verdere groei mogelijk maken door verdere concentratie op het USP zelf en inzet van de regiogemeenten, en
  • Ontmoeting: met de gebiedspartners werken aan een samenhangende visie op ontmoeting.

De samenwerking in het Groene Hart richt zich meer afstemming tussen de ambities van alle actoren in dit gebied, en op meer gelijkluidend beleid van de betrokken overheden. In 2018 zoeken wij naar een Utrechtse vertaling van het Perspectief Groene Hart. De Stuurgroep oriënteert zich op een ‘Perspectief-agenda’, vanuit het besef dat er al heel veel energie in het gebied zit, en dat een meer gezamenlijke ambitie de effectiviteit van ieders inzet zal vergroten.

Samenwerking binnen de Noordvleugel zetten wij voort rondom onder andere het Meerjarenprogramma
Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Dit levert gezamenlijke en duidelijke ambities op.
Met het Rijk en de regio (provincie en gemeente Utrecht) is in 2016 de Gebiedsverkenning Utrecht oost opgesteld. In 2017 zijn de urgenties, knelpunten en mogelijke (mobiliteits)oplossingsrichtingen nader in beeld gebracht. De ruimtelijk, economische en mobiliteitsontwikkelingen zijn daarbij in samenhang bezien. Ook is en plan van aanpak voor het vervolg opgesteld. Inzet is om, onder de nieuwe naam U Ned, vanaf 2018 met Rijk en regionale overheden in een (MIRT-) programma samen te werken aan de opgaven in het gebied.

We richten de beleidsinzet op een aantal prioritaire opgaven om de internationale concurrentiepositie te versterken, gericht op het USP, Utrecht Centrumgebied en Merwedekanaalzone. Met het Rijk,
Randstad-partijen en Brainport is de Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) opgesteld, het uitvoeringsprogramma daarvan zal in 2018 richtinggevend zijn voor nadere acties. Daarnaast leveren we ook input voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die in 2019 de visie op de inrichting van Nederland op de lange termijn zal aangeven.