Zorgdragen voor aantrekkelijke steden en dorpen waar het goed wonen, werken en ontmoeten is.

Met 'binnenstedelijk' wordt het gebied binnen de rode contour bedoeld (dus ook dorpen). Aantrekkelijke steden en dorpen vragen om voldoende woningen van de juiste kwaliteit (o.a. betaalbaar, passend bij omvang van huishoudens), oplossen van leegstand in kantoren, winkelgebieden en bedrijventerreinen en deze ruimte weer goed benutten voor om een prettig en gezond leefklimaat, werkklimaat en vestigingsmilieu te realiseren. Winkelgebieden zijn daarin belangrijke ontmoetings- en belevingsplekken voor een stad of dorp.  In integrale gebiedsontwikkelingen kunnen verschillende opgaven in samenhang aangepakt worden: koppelen van woningbouwopgave (met energietransitie) aan leegstand opheffen, aanpakken van de openbare ruimte om een gezonde leefomgeving te creëren, met aandacht voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid.
De focus van de provincie ligt bij binnenstedelijke ontwikkeling op de ‘hardware’: vastgoed en openbare ruimte. Bij wonen gaat het vooral om toevoeging van woningen teneinde bij te dragen aan het wegwerken van het woningtekort, terwijl het bij werken en winkelen vooral gaat om transformeren, revitaliseren en herstructureren.
De provincie is voor het realiseren van deze doelen afhankelijk van partners (gemeenten, marktpartijen, woningbouwcorporaties): de provincie bouwt en ontwikkelt immers niet zelf. Onze activiteiten en instrumenten zijn er op gericht de partners te verleiden bij binnenstedelijke ontwikkelingen ook onze ambities op het gebied van mobiliteit en energietransitie gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie en cultuur en cultuurhistorie te realiseren.