Zorgdragen voor toekomstbestendige binnenstedelijke kwaliteit

De grootste kansen om onze doelen te realiseren liggen daar waar de gebouwde omgeving in verandering is. Daarom steken we een belangrijk deel van onze energie en middelen in gebiedsontwikkelingen en -transformaties. Gebiedstransformaties vragen meestal ook om aanpak van de openbare ruimte en liggen er kansen om ook andere opgaven aan te pakken zoals energietransitie, andere of betere mobiliteit en infrastructuur en verbetering van een gezonde leefomgeving in combinatie met beperken van hittestress en voorkomen van wateroverlast. Daarmee dragen we ook bij aan de uitvoering van de doelstellingen uit programma 3).
De provincie is bij minstens 10 gebiedsontwikkelingen betrokken. Wij zetten hierbij in op integraliteit en het realiseren van meerdere doelen en ambities. In minimaal 60% van de gebieden waar we bij betrokken zijn, zijn één of meerdere meekoppelkansen zichtbaar meegenomen. Gemeenten en marktpartijen zijn zich bewust van de mogelijkheden om in gebiedsontwikkeling met een integrale aanpak meer doelen te realiseren. Dit uit zich in een actief netwerk waarin deze partijen ook zelf gebiedsontwikkelingen integraal oppakken.
We zetten in de gebouwde omgeving stevig in op energiebesparing en productie van duurzame energie. In het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling voeren we daarmee een belangrijk deel van de programma 4 'Energiebesparen in de gebouwde omgeving' uit. Het concept Nul op de Meter (NOM) woningen zien we hierbij als een kansrijk instrument. Onze inspanningen liggen in het aanjagen, opschalen en op allerlei manieren ondersteunen van gemeenten, corporaties en vastgoedpartijen bij de omschakeling naar duurzame vormen van energie en verduurzaming van hun vastgoed. Daarin werken we samen met de Economic Board Utrecht (EBU).