Innoveren en experimenteren in ruimtelijke ontwikkelingen met partners

Het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 (IFL) biedt een experimenteeromgeving waarin we, samen met partners, de oplossing van urgente maatschappelijke vraagstukken een stap verder brengen. Dit doen wij door actuele casussen waarin de voortgang stagneert op een innovatieve wijze te benaderen. De praktijkexperimenten waar we in 2018 aan werken zijn onder andere klimaatadaptatie, bodemdaling, natuurontwikkeling, energietransitie, kleine kernen, vrijkomende agrarische bebouwing, omgevingbewuster wegen, multimodale knooppuntontwikkeling en groengebieden beter benutten.
Het IFL faciliteert de samenwerking met belanghebbenden, experts en vernieuwers. Met dit netwerk kiezen wij een passende, soms onorthodoxe aanpak zodat een stap wordt gezet naar een oplossingsrichting. Daarbij gaan we vaak ook bewust op zoek naar nieuwe perspectieven. Waar nodig komen we zo tot rol-innovatie en vernieuwing van onze werkwijzen en competenties op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Mocht blijken dat de door het netwerk voorgestelde stappen niet passen binnen het bestaande beleid of de provinciale ambities, dan onderzoeken wij of we die aan willen passen. Met deze praktijk-interactie tussen rolinvulling, beleid en werkwijzen sorteren wij voor op de invoering van de Omgevingswet. Het IFL gaat samen met het invoeringstraject van de Omgevingswet vorm geven aan de borging en uitrol van de successen, lessen en leerpunten uit de experimenten tot nog toe. In het regionale platform UtrechtLab (regiopartijen, inwoners, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen) wordt vanaf 2018 de bestaande experimenteeromgeving van het IFL toegankelijk gemaakt, zodat het geleerde op een bredere schaal gedeeld wordt en kan worden toegepast bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.