Vastleggen provinciaal ruimtelijk beleid

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) zijn eind 2016 herijkt vastgesteld. Het provinciaal ruimtelijk beleid, de ruimtelijke opgaven en de ruimtelijke regels zijn hiermee actueel. Bij het opstellen van PRS en PRV is waar mogelijk al geanticipeerd op de eisen die de Omgevingswet gaat stellen. In 2018 worden nadere stappen gezet om PRS/PRV samen met andere provinciale beleidsplannen en verordeningen in het fysieke domein te vertalen naar één integrale Omgevingsvisie en één Omgevingsverordening zoals bedoeld in de Omgevingswet (zie verder: Projectblad Omgevingswet). Vanuit de praktijk blijken enkele lichte aanpassingen van de PRV gewenst die niet kunnen wachten tot dat integratieproces is afgerond, in 2018 zal dan ook een actualisatie van de PRV ter vaststelling aan PS worden voorgelegd.