Zorgdragen voor ruimtelijke kwaliteit

Bij zowel onze eigen beleidsvorming als bij de doorwerking naar gemeentelijk beleid kijken wij nadrukkelijk of de goede ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld. De kaders uit PRS en PRV zijn daarbij richtinggevend. Wij besteden niet alleen aandacht aan de visuele kwaliteit (belevingswaarde), maar ook aan gebruikswaarde (wordt adequate ruimte geboden aan de maatschappelijke opgaven in een gebied) en aan toekomstwaarde (zijn ontwikkelingen duurzaam, geen desinvesteringen).
Ook in 2018 adviseert de onafhankelijk adviseur Paul Roncken vanuit zijn programma 2016-2018 ‘De provincie als innovator’ aan GS en PS, hij stimuleert het denken over ruimtelijke kwaliteit, en verbindt daarbij partijen. De Provinciale Commissie Leefomgeving adviseert GS en PS over de grotere maatschappelijke opgaven en de beoogde kwaliteitsverbetering. In samenwerking met beide adviseurs organiseren wij ook in 2018 de provinciale Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit waarbij we met onze partners, experts en innovatoren samen nieuwe werkwijzen verkennen. Via Landschapscafé's brengen wij met een breed netwerk een tevoren bepaald thema of opgave in werksessies een stap verder.

Kwaliteitsteams worden steeds vaker ingesteld als middel om bij grote (infrastructurele) projecten de ruimtelijke kwaliteit te borgen en te versterken. In 2018 zullen wij participeren in kwaliteitsteams voor knooppunt Hoevelaken, Ring Utrecht, Verbreding Lekkanaal, Lekdijkversterking, en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Wij werken aan het vergroten van ons strategische vermogen en zijn daartoe lid geworden van de Vereniging Deltametropool, een onafhankelijk netwerk voor metropolitane ontwikkeling. Deze vereniging organiseert ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten over onder meer nationaal ruimtelijke economisch beleid, knooppunten, landschap als vestigingsvoorwaarde, en wij brengen zelf pilots in.
Onder de Omgevingswet zal het al brede begrip 'ruimtelijke kwaliteit' worden verbreed tot 'omgevingskwaliteit', door toevoeging van met name milieukwaliteiten.

Natuurprijs Groene Kroon 2017