Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Het grondgebied van onze provincie wordt intensief bewoond en gebruikt. De dynamiek die daarbij hoort vereist steeds nieuwe afwegingen die per saldo moeten resulteren in een hoge kwaliteit van stedelijk en landelijk gebied. In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (beide herijkt in 2016) zijn de ambities en kaders vastgelegd. De ambities voor binnenstedelijke ontwikkelingen zijn verwoord in het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling (2016).