Bijdragen aan een aanbod van stedelijke milieus passend bij de vraag

In steden en dorpen wordt gewoond, gewerkt en gewinkeld (waarbij winkelen al meer beleven en ontmoeten wordt). Diverse demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de behoefte (omvang en kwaliteit) aan deze woon-, werk- en ontmoetingsmilieus. Wij spelen daar in samenwerking met onze partners op in.
In 2017 is de woningmarkt (vraag en aanbod) geanalyseerd. Daaruit zijn opgaven naar voren gekomen. In 2017 zijn we een co-design traject gestart met al onze partners (gemeenten, regio's, corporaties, ontwikkelaars, beleggers) om een strategie op te zetten voor aanpak van deze opgaven. Dit traject zetten we in 2018 door met projecten op onder andere sociale huur, middeldure huur, goedkope koop, doorstroming. De provincie pakt een rol door kennis te leveren (woningmarktonderzoek), te agenderen, verbindingen te leggen, procesversnellers te organiseren, expertise toe te voegen, experimenten te ondersteunen (bijvoorbeeld met tijdelijke huisvestingsmogelijkheden, of innovatieve woonvormen). Vanuit de provincie blijven we projecten ondersteunen waarbij woningen worden ontwikkeld met of door de eindgebruiker (zogenaamd Vernieuwend Opdrachtgeverschap).
Wat betreft de werkmilieus ondersteunen we gemeenten en marktpartijen bij het op orde houden van de kwaliteit van bestaande werklocaties en het transformeren van verouderde werklocaties naar nieuwe woon- of woon/werkgebieden (integrale gebiedsontwikkeling). Hiermee voeren we een onderdeel van de kantorenaanpak uit (zie programma 4). Inzet van expertise en/of proceskennis is vaak aan de orde. Hierbij betrekken we ook de Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (OMU). Met organisatie van het Platform Aanpak Kantoren Transformatie ondersteunen we gemeenten en marktpartijen met kennisdeling en versteviging van het netwerk.
Voor de aanpak van winkelgebieden doen wij de eerste ervaringen op in drie pilotgebieden. Deze specifieke gebiedsontwikkelingen in centrumgebieden zijn bedoeld om ervaring op te doen welke rol van de provincie in de aanpak van winkelleegstand (zie programma 4) nodig en wenselijk is. Met de Kopgroep Retail werken we aan kennisdeling en netwerkontwikkeling, nodig om gemeenten en marktpartijen te ondersteunen in visievorming en uitvoering.