Doorvertalen van beleid naar gemeenten

Gemeentelijk ruimtelijk beleid
Realisatie van het provinciaal ruimtelijk beleid loopt via de eigen provinciale programma's (zoals IGP, IFL en BO, zie volgende paragrafen), maar zeer nadrukkelijk ook via de samenwerking tussen provincie en gemeenten. Want voor het realiseren van provinciale ruimtelijke belangen is het cruciaal dat in brede zin een goede doorwerking in lokaal beleid plaatsvindt. De gemeenten zijn in deze onze belangrijkste partners. We voeren vroegtijdig overleg over hun ruimtelijke plannen om provinciale belangen te behartigen, strijdigheden met de PRV te voorkomen en inzet van wettelijke bevoegdheden zoveel mogelijk te beperken.

Ruimtelijke Agenda Gemeenten
Alle gemeenten hebben met ons een Ruimtelijke Agenda opgesteld. Daarin staan de ruimtelijke opgaven waarbij de gemeente en provincie een gezamenlijk strategisch belang hebben, waar meer gezamenlijke aandacht voor nodig is en/of nauwe samenwerking een meerwaarde oplevert. Wij pakken deze opgaven met het oog op de provinciale belangen pro-actief op. Doordat gemeenten deze opgaven en belangen in een vroeg stadium van hun beleidsvorming al voldoende meewegen, wordt voorkomen dat wij de provinciale belangen re-actief moeten borgen (bijv. via zienswijzen op bestemmingsplannen). De Ruimtelijke Agenda brengt ook in 2018 focus in de samenwerking en communicatie tussen gemeenten en ons.
De verwachting is dat steeds meer gemeenten gaan werken aan een integrale Omgevingsvisie, anticiperend op de Omgevingswet. Indien gemeenten daar in 2018 concreet mee aan de slag gaan, worden in het kader van de Ruimtelijke Agenda, met de betreffende gemeenten afspraken gemaakt over de provinciale inbreng daarbij.

Inpassingsplannen
Om provinciale belangen te realiseren of te borgen kan het instrument inpassingsplan worden gebruikt. Toepassing vindt regulier plaats bij projecten met betrekking tot provinciale infrastructuur, en desgewenst bij andere ruimtelijke ontwikkelingen als vastgelegde provinciale belangen daarom vragen. Inpassingsplannen die in 2018 zullen worden voorbereid en/of in procedure zijn hebben betrekking op provinciale weginfrastructuur en op de kantorenleegstand. In 2018 zijn de inpassingsplannen voor de N411 (Utrecht-Bunnik), de N226 (Hertekop-Schuttershoeflaan, Leusden), de N226 (Spoorkruising Maarsbergen) en Inpassingsplan Kantoren in voorbereiding en/of in procedure.