Inzetten voor optimaal gebruik van binnenstedelijke ruimte

Met integrale gebiedsontwikkeling zetten we gemeenten en marktpartijen aan om 'lege' plekken (onbebouwd gebied of plekken met leegstaande kantoren, bedrijven, winkels) te benutten voor woningbouw of andere functies die weer waarde toevoegen aan stad of dorp. Daarbij gaat het ook om toevoegen van kwaliteit in de openbare ruimte (beleefbaar water en groen, optimale mobiliteit en infrastructuur). 'Lege' plekken benutten leidt tot binnenstedelijke verdichting die directe consequenties heeft voor infrastructuur en mobiliteit waaronder OV. Onze provinciale belangen op dit vlak brengen we actief in bij gebiedsontwikkelingen, in nauwe samenwerking met programma 5.
In de 8 gemeenten met de grootste kantorenleegstand zijn wij per gemeente in minimaal één gebied actief betrokken, en zijn we in 3 pilot-gemeenten actief met winkelleegstand aan de slag. De provinciale inzet bestaat vaak uit een bijdrage aan het opstellen van kansenkaarten, procesondersteuning, inzet van expertise waar nodig. Ook een revolverende bijdrage aan een gebiedsfonds behoort tot de mogelijkheden. Waar nodig zetten wij het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven in om binnenstedelijke ontwikkeling mogelijk te maken.