Provinciale wegen

Het onderhoud van provinciale wegen bevat met name het onderhoud aan de infrastructurele kapitaalgoederen (assets) verharding, kunstwerken, verkeersregelinstallaties, wegverlichting en groen. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen 2016, die eind 2016 door PS is vastgesteld. Bij het beheer & onderhoud vormt assetmanagement een sleutelbegrip. Assetmanagement is het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie. De invulling van ‘optimaal’ wordt ingegeven door de doelen die de organisatie nastreeft en de balans tussen prestaties, risico’s en kosten. Gemiddeld worden de infrastructurele kapitaalgoederen beheerd op kwaliteitsniveau B van de landelijke CROW systematiek (CROW=
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek). Algemeen uitgangspunt is dat de wegen duurzaam veilig zijn en dat de doorstroming wordt bevorderd. Naast bereikbaarheid draagt de provincie bij het beheer en onderhoud ook zorg voor een leefbare omgeving met aspecten als milieu en duurzaamheid. Niet alleen bij de realisatie van onze assets, maar ook bij het beheer en onderhoud van onze assets werken we zoveel mogelijk volgens de Aanpak uit de Green Deal Duurzaam GWW 2.0.
In 2018 wordt de Nota infrastructurele kapitaalgoederen geactualiseerd en wordt er een meerjarenonderhoudsplanning 2018 tot en met 2021 opgesteld.