Provinciale vaarwegen

Wat willen we bereiken?

Uitgangspunt voor de provinciale vaarwegen conform Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen & vaarwegen is dat zij in 2015 voldoen aan de normen voor vaardiepten, mede gebaseerd op de klassenindeling van de Conferentie van Europese Ministers van Transport (CEMT), de richtlijnen van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) en de Commissie Vaarwegbeheerders (CVB) Richtlijnen Vaarwegen 2005. Op dit moment voldoen wij als gevolg van de baggerwerkzaamheden aan deze norm. Gelet op de voortdurende aanwas van vooral baggerspecie, is het vaarwegprofiel een doorlopend aandachtspunt.

Het kwaliteitsniveau voor de Eem is uitgewerkt in de Eemvisie. In de Eemvisie is het profiel van de Eem gebaseerd op CEMT-klasse lll (tot 1.000 ton vrachtschepen). Het visiedocument voorziet in recreatief vaarweggebruik en de mogelijkheid om beroepsvaart tot 1000ton naar Amersfoort mogelijk te maken en te houden.

Vaarwegen

Specificatie

Lengte

Eem, vanaf Amersfoort tot aan het Eemmeer

18 KM

Merwedekanaal, vanaf de provinciegrens tot aan de Lek

6 KM

Oude Rijn, vanaf de provinciegrens tot aan de gemeentegrens van Woerden

2,5 KM

Wat gaan we daarvoor doen?
Het beheerplan van de Eem, wat in nauw overleg met het Waterschap en de gemeente Amersfoort is vastgesteld, voorziet in periodiek onderhoud, vervanging beschoeiingen en baggeren. Deze werkzaamheden worden in de vorm van een meerjarig bestek uitgevoerd.

Voor wat betreft het Merwedekanaal is het nautisch beheer, het vaarwegbeheer en het onderhoud overgedragen aan de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland krijgt hiervoor volgens afspraak een jaarlijkse vergoeding. Op dit moment speelt tevens de gemeentelijke herindeling Vijfherenlanden. Gesteld dat het een Utrechtse gemeente gaat worden brengt dat met zich mee dat een groter deel van het Merwedekanaal op het grondgebied van Utrecht komt te liggen. Daarmee zal het areaal toenemen en zullen de beheerskosten substantieel stijgen.  

Wat gaat dat kosten?
Als gevolg van de vastgestelde Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen 2016 is de voorziening Vaarwegen op 31 december 2016 opgeheven en het saldo gestort in de Bestemmingsreserve beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen. In het najaar van 2017 zal een Meerjarenonderhoudsplanning ter besluitvorming worden voorgelegd met de meerjarige doorvertaling van de kosten voor vast en variabel onderhoud, evenals de vervangingsinvesteringen.