Groen

Wat willen we bereiken?

De provincie Utrecht past ecologisch wegbermbeheer toe langs een groot deel van haar wegen zoals geformuleerd onder de noemer “Aanleg en beheer, kwaliteit van de leefomgeving” in het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004 – 2020 (SMPU+) en opgenomen in de Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen 2016. Om ervoor te zorgen dat bij het beheer en onderhoud van wegen voldoende en tijdig rekening gehouden wordt met de aanwezige flora en fauna wordt er gewerkt met de gedragscode provinciale infrastructuur. Deze gedragscode is in het groen bestek geïmplementeerd door aanpassing van de standaard procedures. Bij het groenonderhoud mag de verkeersveiligheid niet in het geding komen.
De provincie streeft daarnaast naar een duurzaam bomenbestand langs de provinciale wegen, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de verkeersveiligheid, de ecologie en het landschap. Voor de beplanting langs de provinciale wegen in Utrecht wordt er samengewerkt om duurzaam beplantingsbestand te handhaven, waarbij rekening is gehouden met het belang van zowel verkeersveiligheid als het belang van ecologie, cultuurhistorie en landschap.

Onderhoud Groen

Specificatie

Aantal

Gras

ca. 500 hectare

Sloten

250 km

Beschoeiing

16,5 km

Hagen

25 km

Bomen

ca. 40.000

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitgedrukt in cijfers is dat ca. 500 hectare gras is gemaaid, 250 km sloot, 16,5 km beschoeiing onderhouden, 25 km hagen geknipt en ca. 25.000 bomen direct langs de weg, waarvan jaarlijks 1/3 deel een veiligheidscontrole krijgt en wordt onderhouden (snoei/vervanging). Bij dit groenonderhoud komt ca. 7.600 ton maaisel vrij, wat duurzaam wordt verwerkt. Daarnaast wordt in het najaar ca. 800 ton aan blad afgevoerd.