Kunstwerken

Wat willen we bereiken?

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 200 civiele kunstwerken. Met civiele kunstwerken worden onder andere bruggen, viaducten, tunnels, damwanden, geleiderail, geluidsschermen en duikers bedoeld. De strategische onderhoudsfilosofie van de provincie is het kunstwerkenbestand in goede staat te houden (functioneel, veilig en schoon).

Kunstwerken

Specificatie

Aantal

Bruggen

39

Beweegbare bruggen

7

Viaducten

21

Tunnels

37

Fietsbruggen

16

Ecoducten

3

Duikerbruggen

76

Diverse

2

Wat gaan we daarvoor doen?

Om de kunstwerken in goede staat te houden wordt het beheerplan uitgevoerd. In 2018 zal het beheerplan voor kunstwerken worden geactualiseerd. Voor het bepalen van de technische kwaliteitsniveaus van de kunstwerken e wordt daarbij de NEN 2767-4 toegepast. De NEN 2767-4 is de norm voor het bepalen van de conditie (conditieniveaus van 1 tot 6, hoe hoger de score hoe eerder het kunstwerk aan onderhoud toe is) van infrastructuur. De conditiescores van onze kunstwerken liggen momenteel tussen 1 en 3. Bij een conditiescore van 4, 5 of 6 zijn onderhoudsmaatregelen vereist.
Vertaald naar de CROW systematiek betreft het hier niveau B, zoals aangegeven in de vastgestelde Nota kapitaalgoederen wegen en vaarwegen 2016.
Bij een (theoretische) restlevensduur van 5 jaar of minder wordt een voorbereidingsplan opgesteld voor het te vervangen kunstwerk. Het definitieve besluit tot de vervanging is afhankelijk van de technische staat van het kunstwerk.