Wegverlichting

Wat willen we bereiken?

De ambitie ten aanzien van wegverlichting is vastgelegd in de Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen 2016. Als leidend principe geldt daarbij: “Verlichten is maatwerk, Donker waar  het kan, licht waar nodig”. Deze nieuwe uitwerking sluit aan op actuele inzichten, nieuwe richtlijnen en nieuwe technische ontwikkelingen (zoals ledverlichting). Op dit moment hebben we ca. 11.200 armaturen in beheer, waarvan 700  armaturen in, op of onder een kunstwerk en 300 Leds in bermen of asfalt.
Ook kunnen we met deze nieuwe uitwerking beter de genoemde de doelen m.b.t. de energietransitie en duurzaamheid bereiken.

Wegverlichting

Specificatie

Aantal

Lichtmasten

9.100 st

Armaturen

10.200 st

Bewegwijzeringsvlaggen met verlichting

1.400 st

Leds in bermen of asfalt

260 st

Schakel – en verdeelkasten

132 st

Wat gaan we daarvoor doen?

Het beheer & onderhoud wordt conform het beheerplan uitgevoerd. Dit beheerplan wordt in 2018 geactualiseerd. Speciale aandacht is er daarbij voor de lichtmasten die van gemeenten zijn overgenomen. Over het algemeen zijn deze verouderd en zullen deze in de komende jaren vervangen moeten worden.