Huis voor de provincie

Wat willen we bereiken?

Het Huis voor de provincie bestaat uit 18 verdiepingen en een entreepartij met receptie, koffiecorner, diverse zithoeken  en een restaurant. In het gebouw is ook een ondergrondse parkeergarage aanwezig en een centraal vergadercentrum. Het gebouw is gerealiseerd in 1993 en is sinds 2012 in eigendom van Provincie Utrecht. Van de 18 verdiepingen worden er 10 verdiepingen verhuurd aan profit en non-profit organisaties.

De actuele staat van installaties en gebouwdelen is conform de gestandaardiseerde en gangbare NEN 2767 normering uitgedrukt in een zespuntsschaal. Het doel is om de staat van het gebouw en haar installaties op conditie 3 tot 4 te behouden. Conditiestaat 3 wordt gedefinieerd als redelijke conditie met plaatselijk zichtbare veroudering. Conditie 4 impliceert de maximale levensduurveroudering, zonder functionele uitval, maar raadzaam het betreffende element te vervangen. Het onderhoud is, onder regie van de PU, belegd bij een externe marktpartij.

In het verleden werd de vervanging en het groot onderhoud van installaties en bouwdelen op basis van regie, inspectie en prognoses uitgevoerd. Conditie gestuurd onderhoud vergt een andere wijze van prognosticeren van de planning en de kosten. De tot op heden gebruikte meerjaren onderhoudsprognose (MOP) wordt geactualiseerd en gedetailleerd om de kwaliteit en de conditie van de installaties en gebouwdelen te waarborgen. Eventuele financiële consequenties worden in de kadernota 2018 verantwoord.

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnen het kader van duurzaamheid worden voor het behalen van een gebouwlabel C de benodigde maatregelen genomen. Daarnaast wordt stevig ingezet om het energieverbruik te reduceren. Een onderdeel hiervan is om op basis van de uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken de no-break installatie uit te faseren en zullen de koelinstallaties deels worden vernieuwd.