Verharding

Wat willen we bereiken?

Voor de vaststelling van normen voor onderhoud aan verhardingen wordt de zogenoemde CROW-methode toegepast (CROW is de stichting). Dit is de landelijke systematiek van rationeel wegbeheer. In de Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen & vaarwegen 2016 is het beleid voor het onderhoud van verhardingen vastgesteld. Daarbij is het ambitieniveau vastgesteld op een kwaliteitsniveau waarbij hoogstens 5% van het wegennet onvoldoende is (kwaliteitsniveau C of D conform CROW-methodiek).

38 provinciale wegen

Specificatie

Lengte

Hoofdrijbaan

301 KM

Fietspaden

226 KM

Parallelwegen

82 KM

Wat gaan we daarvoor doen?

Het beheerplan als nadere uitwerking van de nota infrastructurele kapitaalgoederen 2016 zal in 2018 worden geactualiseerd. Dit plan geeft informatie over de kwaliteit van 2018 en bevat de planning voor de komende 2 jaar. Het kwaliteitsniveau lag begin 2016 op 92% voldoende (kwaliteitsniveau B t/m A+), gebaseerd op schademetingen t/m voorjaar  2016. De verwachting is dat, na de verwerking van de schademetingen  t/m najaar 2017, zal blijken dat de ambitie van “95% voldoende”  nog niet  gehaald zal zijn. Dit komt hoofdzakelijk door de Dunne Geluid reducerende Deklagen die in het verleden zijn aangelegd. Deze asfalt deklagen hebben vanwege het hoge percentage holle ruimten maar een beperkte levensduur. Inmiddels zijn er nieuwe metingen verricht, maar ten tijde van de totstandkoming van de begroting 2018 zijn de resultaten hiervan nog niet bekend.